سیرى در کتاب تلاش براى استقلال: منوچهر برومند تلاش براى استقلال:....
انتشارات :ساتراپ لندن ژانویه ٢٠١۵ / بهمن ماه ١٢٩٣ قطع :٢٣.۵در ١۵.۵....
جمعه-رضا مقصدی
روز جمعه، راه می روم روی لحظه های درد مند. روی خاطراتِ خم شده به....
ای بیست سالگی!-رضا مقصدی
من بیست ساله ام. چشمِ ترا زپرده ی پندارِ پنجره از دور دیده ام. در....
داستان سه ماهی- نادر ابراهیمی با نگاهی به داستان کلیه و دمنه
سال ها پیش از این سه ماهی در آبگیری زندگی می کردند و هرگز خیال بد....
به خاطره ی شورانگیز بیژن ترقی-رضا مقصدی در "مرضیه"،شکفت،غزل های....
در "مرضیه"،شکفت،غزل های دلکش ات ...................................... نام تو....
میخانه ی مکدّر- رضا مقصدی
به دوستِ بزرگِ ایران دشمنِ فرهنگِ مرگ: صادق هدایت . ........... با آه....
از همان آینده...کامبیز گیلانی
راه به گونه ای دیگر با تو سخن می گوید. هوا با زمین بیگانه است از....
از آن سوی نفس-کامبیز گیلانی
می گردم پیدایش نمی کنم گم شده است. شب را دوباره دور می زنم روز می....
شادابی ِ سرخ-رضا مقصدی
این بار ،چو این بهار ، می باید زیست سرشار و ُ شکوفه بار ، می باید....
جانِ رها زتن شدم-رضا مقصدی
سبزه ، به آب داده ام دل، به شراب داده ام پرسشِ سبزِ سبزه را پاسخِ....
نوروز، در بهارِ دلم ایستاده است-رضا مقصدی
نوروز، در بهارِ دلم ایستاده است این روزِ نو، کنارِ دلم ایستاده....
خط تهران- فرانكفورت- پاريس-الف. ر
خاطر جمع ميپرسد خوب شما چه كار ميكنيد؟ ميگويم نويسندگي. ميگويد....
آن دیگری-منصور بحتیار
آيا شما اين علی خدایی رادفَرهٓ را ميشناسيد؟ من هم او را....
دیدارِ بنفشه-رضا مقصدی
دیدارِ بنفشه زار را باور کن بیداریِ جویبار را باور کن برشانه ی....
هیمه هیمه ، شعله می کشیم-رضا مقصدی
زردیِ زمانه را زجانِ ما بَبَر! سرخیِ ترانه‌های شعله‌بار را روی....
زیرا که از تبارِ دروغید-رضا مقصدی
از بامدادِ تازه ، سخن گفتید؟ باور نمی کنند- دلبستگانِ خنده ی....
"نیک‌ترین رای جهان"-نمیرا (حمید رضا حسینی)
پَستا به پَستا تاخته‌اند بر من پی‌اندر پشت زمین و زمان هنوز، ....