رابیندرنات تاکور Rabindranath Tagore پدر ادبیات مدرن هند
نویسنده ی انسان دوست و شاعر و اهنگساز هندی 150 سال پیش در خانواده ای....
سخنراني ارسلان خلعتبري وکیل مدافع در دادگاه محاکمه پزشك احمدي....
مقاطعه كار قتل زندانيان آزاديخواه

پس از شهريور 1320 كه رضا....
قیام « تارابی » نمونه ای از تکرار تاریخ و ابتلا ی مردم به خرافات و....
در سال 636 بود که قران نحسین در برج سرطان پیش آمد. منجمان حکم کرده....
برگزیدۀ ادبیات فارسی و باقیِ قضایا - منیر طه
این نوشته را پیشکش می کنم به شیوا سلیم خانی

از مدیر....
این بانگ آزادیست-رامین کامران
پایدارترین یادگار نظامهای توتالیتر گورهایی است که بر جا میگذارند....

چگونگی انتقال زبان فارسی از عصر ساسانی- دکتر محمد محمدی ملايری ....
وقتی اين جا سخن از زبان فارسی می رود مقصود زبان جامع وفراگيری است....

نگاهی به تاريخ سيستان -حسن بهگر
ما از سیستان این سرزمین افسانه ای یلان و پهلوانان چه می دانیم؟....

نگاهی به قابوس نامه-حسن بهگر
همه می‌دانيم که حمله تازيان به ايران يک انقطاع تاريخی بوجودآورد....