نیمای آل احمد و نیمای شعر فارسی *احمد افرادی- ....
آخر، وقتی تو گل می کنی که عظمت دیگری را....
رضا مقصدی-میلاد
عقربه های ساعتم
روی زمانِ تازه است.
معنی ِ روزگار من
ای بوی تو در هر غزلِ سعدی و "سایه"!رضا مقصدی
گُلدسته ی دل ، هستی وُ گُلبوسه ی گیلاس
من با تو چنانم که چمن ،....
آخرین ندا- فریدون جعفری

پنجره بگشایید
که کاروان زمان با شتاب
....
یلدا مرا به خانه ی حافظ بُرد-رضا مقصدی
یلدا عبور ِ عاطفه ی دوردست بود
یلدا خطوطِ خاطره اش را به من....
گربه سرگردان-افسانه خاکپور
گربه جان
آمدی بی خبرزکجا گریه کنان
یواشک پشت دربم شدی....
اینک فدرال-محمد جلالی چیمه (م. سحر)
آن جمع کژ اندیشه که تخم فئودالند / اینک فدرالند

جمعی ز بن....
آب و شراب در پارسی و عربی و قرآن-حسن بایگان
چند وقت پیش در جائی که مولوی و حافظ خوانی بود مسئله شراب مطرح شد.....
توپیغام ِ نارنج های شمالی! رضا مقصدی
من آهنگ ِ نام ترا دوست دارم
طنین ِ کلام ترا دوست دارم
***
ایران سرود-نعمت آزرم
پیشکش به جواد اسدیان

در اندوه میهن مرا تاب نیست
که....
طوطیان‌ شکرشکن‌ و قندشکن‌ و کمرشکن‌! نشریه فکاهی توفیق
طوطیان‌ شکرشکن‌ و قندشکن‌ و کمرشکن‌!اولین‌ شماره‌ توفیق‌ در....
شور زندگی ... فریدون جعفری
جاده بی انتها بنظر می رسد
و مسافرخسته !
روزنه آبی ... فریدون جعفری
وقتی که حجم اندیشه را
منفذی به بیرون نیست
چگونه می توان از....
با آینه ، یگانه وُ با آه ، همنشین- رضا مقصدی
همنام ِ شاعری زتبا ر ِ ترانه بود.
با شور ِعاشقانه، در آن باغ ِ....
سرسام-افسانه خاکپور
سرسام گرفته سر
سرتا سر
سر بر دار
سقوط یک سر بر تن
ما را بشا رت می دهد یک صبح ِلبریز -رضا مقصدی
یک شاخه ی دیگر، درآوازش، فروریخت.
با آرزوهای فروزان-
با....
بیائید! بیائید!- علی گوشه
بیائید بیائید
بیائید بیائید
از این سو و از آن سو
از....