نگاهی به قابوس نامه-حسن بهگر
همه می‌دانيم که حمله تازيان به ايران يک انقطاع تاريخی....