در باره نامه سرگشاده-صفحه روزگار، حرف حق را ضبط....
http://www.youtube.com/watch?v=w0esItcVUdI
این بحث در مورد Open letter یعنی «نامه....
اردیبهشت «رشت»- رضا مقصدی
یک کوچه ی خلوت

یک کوچه ی بی انتها، با اندکی باران
آب استخر را معطر کن : م.سحر
این طنز منظوم ، با دیدن و به تأثیر یکی از بی شمار پلاکاردهای....
کویر - فریدون جعفری
در ترنم جویبارهای شمال


و شقایق های پر طراوت....
دکترروح الله عباسی دریایی که به تاریخ پیوست- افسانه....
دکترروح الله عباسی یکی ازقدیمیترین مهاجران ایرانی درفرانسه....
پنج کالبدِ تیرگی-ریموند رخشانی
به فریدون عباسی و دوستی اش ¬دیری¬ست