مقدمه کتاب تاریخ زبان آذری - تالیف حسین نوین
پيرامون تاريخ و پيشينة زبان در آذربايجان تاكنون دو ديدگاه....
برای تو بانوی دموکراسی ایران -یادداشت و برگردان از....
برگردان شعرهایی از والت ویتمن با امید استقرار دموکراسی در....
آزادی، همیشه آزادی دگراندیشان است /بررسی فیلم «هانا....
عنوان و نام شخصیت اصلی فیلم یکی است: هانا آرنت. اما مارگرته....
رازهای سقوط ذوق و اندیشه در سرزمین من
سخنی در باره ی کتاب- رازهای سرزمین من- نوشته ی رضا....
با مشتی صله در کوله کامبیز گیلانی
از من نخواه که چشم بربندم
چشم بر این همه ستم
که بر ما....
دیو دل سیاه- نادر نادرپور
ای دوزخی سرشت! اگر ظلم آسمان

میراث سرزمین مرا بر تو....