راه دشوارآزادی -حسن بهگر

معرفی کتاب- 
نلسون ماندلا پس از بيست وهفت سال زندان درسال....
دویدم و دویدم- کاری مشترک از علینقی حکمی و علی گوشه
شعر از دکتر علینقی حکمی، موزیک و اجرا از دکتر علی گوشه
خاطرات خانه زندگان (قسمت ۱۹)تاریخ ایران با افسانه و....


http://www.youtube.com/watch?v=jiTIPCVgwDU


کودک بودیم و....
یک مُشت دَری وَری On Bullshit آستانه و پیشاهنگ کردار آدمی،....


http://www.youtube.com/watch?v=G5Cw2YRpC9k

در این بحث ضمن....
وطن- منصور شکرایی
وطن در چنگ اهریمن،
پریشان است، دل ریش است و افسرده.
خاطرات خانه زندگان (۱۸) زندان لشکر دو زرهی هر تاریخ....

https://www.youtube.com/watch?v=X2szcM7n8_o

در بخش پیش با اشاره به....