اسطوره رستم در زبان‌های غربی - بی بی سی - احسان عابدی
رستم قهرمان ملی ایرانیان است

هزار و چند سال قبل،....
وسوسه ی جانسوز عشق وزریدن به انسان ها
برگردان شعرهایی از استفان کرین در احترام به شیوا نظر آهاری و....
وصیت نامه خدا - هوشنگ معین زاده
چاپ اول شهریور 1389
ناشر انتشارات آذرخش
از رضا اغنمی
رابیندرنات تاکور Rabindranath Tagore پدر ادبیات مدرن هند
نویسنده ی انسان دوست و شاعر و اهنگساز هندی 150 سال پیش در....
سخنراني ارسلان خلعتبري وکیل مدافع در دادگاه محاکمه....
مقاطعه كار قتل زندانيان آزاديخواه

پس از شهريور 1320....
قیام « تارابی » نمونه ای از تکرار تاریخ و ابتلا ی مردم....
در سال 636 بود که قران نحسین در برج سرطان پیش آمد. منجمان حکم....