دکترروح الله عباسی دریایی که به تاریخ پیوست- افسانه....
دکترروح الله عباسی یکی ازقدیمیترین مهاجران ایرانی درفرانسه....
پنج کالبدِ تیرگی-ریموند رخشانی
به فریدون عباسی و دوستی اش ¬دیری¬ست
لحظه دیدار...- فریدون جعفری
آنها می‌‌آیند...

با تبسمی به شکوه خورشید بر پهنه ی....
میراث باستانی ایران در جای جای جهان-همنشین بهار
The Heritage of Persia
شرکت چندملیتّی آمریکایی «سادِبیز»....
ا نتخوا با ت -افسانه خاکپور
سیاست دلمرده
آرمانهای قلم خورده
ارواح قسم خورده
بر بال های آرزو ... فریدون جعفری
مژه ی خورشید همچون تیرهای آرش بر پیکر قطبی یخ فرود آمدند.