ا نتخوا با ت -افسانه خاکپور
سیاست دلمرده
آرمانهای قلم خورده
ارواح قسم خورده
بر بال های آرزو ... فریدون جعفری
مژه ی خورشید همچون تیرهای آرش بر پیکر قطبی یخ فرود آمدند.
«بوشهر ِ» درد جانا کجاست دستِ «منوچهر آتشی»؟رضا مقصدی
آوار, ناگهانه ، فرو ریخت
بر عشق ، بر ترانه و ُ آواز
آیا مبارزه علیه ستمگران لزوماً حقانیت....
در «خاطرات خانه زندگان» به «جیرولامو ساوونارولا» Girolamo....
بشر برخیز- افسانه خاکپور به یاد احمد صدر حاج سید جوادی....
بشر برخیز , بیدار، بیدار
بیدارشو ای بشر , هشیار، هشیار....
خاطرات خانه زندگان (۲۱) همنشین بهارهیچ کس شراب نو را در....
انسان تنها موجودی است که دارای خاطره است. خاطره حکایت از....