اندر تیره‌گونی‌های تیرگانی- هایده ترابی، سعید یوسف


ماهها پیش شنیده بودیم که یکی بود و یکی نبودی هست.....
مرثیه -رضا مقصدی
هما یون خرم
ز بزرگان سربلندِ موسیقی ایران است.که به سال....
کلام بی صدای برف Silent Snow -همنشین بهار
کودک بودم و یک روز برفی وقتی از مدرسه باز می‌گشتم کنار یک....
زبان وفادار من- سسلاو ميلوش-برگردان :افسانه خاکپور
اى زبان ماندگار
من ترا خادم بودم

همه شب در....
مقدمه کتاب تاریخ زبان آذری - تالیف حسین نوین
پيرامون تاريخ و پيشينة زبان در آذربايجان تاكنون دو ديدگاه....
برای تو بانوی دموکراسی ایران -یادداشت و برگردان از....
برگردان شعرهایی از والت ویتمن با امید استقرار دموکراسی در....