اردیبهشت «رشت»- رضا مقصدی
یک کوچه ی خلوت

یک کوچه ی بی انتها، با اندکی باران
آب استخر را معطر کن : م.سحر
این طنز منظوم ، با دیدن و به تأثیر یکی از بی شمار پلاکاردهای....
کویر - فریدون جعفری
در ترنم جویبارهای شمال


و شقایق های پر طراوت....
دکترروح الله عباسی دریایی که به تاریخ پیوست- افسانه....
دکترروح الله عباسی یکی ازقدیمیترین مهاجران ایرانی درفرانسه....
پنج کالبدِ تیرگی-ریموند رخشانی
به فریدون عباسی و دوستی اش ¬دیری¬ست
لحظه دیدار...- فریدون جعفری
آنها می‌‌آیند...

با تبسمی به شکوه خورشید بر پهنه ی....