طوطیان‌ شکرشکن‌ و قندشکن‌ و کمرشکن‌! نشریه فکاهی....
طوطیان‌ شکرشکن‌ و قندشکن‌ و کمرشکن‌!اولین‌ شماره‌....
شور زندگی ... فریدون جعفری
جاده بی انتها بنظر می رسد
و مسافرخسته !
روزنه آبی ... فریدون جعفری
وقتی که حجم اندیشه را
منفذی به بیرون نیست
چگونه می....
با آینه ، یگانه وُ با آه ، همنشین- رضا مقصدی
همنام ِ شاعری زتبا ر ِ ترانه بود.
با شور ِعاشقانه، در آن....
سرسام-افسانه خاکپور
سرسام گرفته سر
سرتا سر
سر بر دار
سقوط یک سر بر....
ما را بشا رت می دهد یک صبح ِلبریز -رضا مقصدی
یک شاخه ی دیگر، درآوازش، فروریخت.
با آرزوهای فروزان-