عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك-منیر طه
براي زاد روزِ دکتر محمد مصدق، بیست و نهم اردیبهشت ماه تو....
نام کشور «پرس» و اسطوره «پرس» و «پرسه» داستانی از یک....
«پِرسِه» پسر «زئوس» Zeus بود و «دانائه» Danaé دختر آکریزیوس....
تاريخ‌نويسان- محمد سلمانی
تاريخ‌نويسان كه قلم در كفشان بود جز ننگ به پيشاني ميهن....
« رویای خنده در روزگار نکبت »- ریموند رخشانی
در اعتراض به جنایات جنگی دولت آپارتاید اسرائیل و بَرای....
خود بهار-کامبیز گیلانی - نوروز سال خروس
هوای دیگری اگر هست، آفتاب در باران می رقصد اگر، آزادی در....
کوزه‌ی شاهی*-مجید نفیسی
بگذار تو را چون کوزه ای پُر کند و از دستهای تو چون دانه های....