سيرى در احوال و اشعار نسيم اردكانى و سفينهء نسيم او-....
مدخل: از سخنسراى عاشق شيوا بيانى ياد مى شود، كه عنوان شاعرى....
توپیغام ِ نارنج های شمال -رضا مقصدی
من آهنگ ِ نام ِترا دوست دارم طنین ِ کلام ِ ترا دوست....
غم ز بَرم کنار رفت-رضا مقصدی
غم ز بَرم کنار رفت تا که به رقص آمدی ! از دل ِ من، قرار....
نوروز، در بهار ِ دلم ایستاده است-رضا مقصدی
نوروز، در بهار ِ دلم ایستاده است این روزِ نو، کنار ِ دلم....
به نامِ دکتر محمد مصدق، نامِ نیک و جاودانی در تاریخ....
چه کسی راهِ تو را خواهد رفت چه کسی راهِ تو را خواهد رفت؟ چه....
درامدی به معناشناسیِ حافظ- داریوش آشوری
بخشِ یکم* I دیوانِ حافظ در جهانِ فرهنگیِ ایرانی و....