تاريخ‌نويسان- محمد سلمانی
تاريخ‌نويسان كه قلم در كفشان بود جز ننگ به پيشاني ميهن....
« رویای خنده در روزگار نکبت »- ریموند رخشانی
در اعتراض به جنایات جنگی دولت آپارتاید اسرائیل و بَرای....
خود بهار-کامبیز گیلانی - نوروز سال خروس
هوای دیگری اگر هست، آفتاب در باران می رقصد اگر، آزادی در....
کوزه‌ی شاهی*-مجید نفیسی
بگذار تو را چون کوزه ای پُر کند و از دستهای تو چون دانه های....
با من بنشین -رضا مقصدی
با من بنشین وُ باز زیبایم کن زیبایی ِ عاشقان ِ فردایم کن آن....
نوروز آمیزه ای از اسطوره و باور، آیینی کیهانی و گاه....
آن دسته از آریاییان، همان مردمانی که در هزاره های پیش از....