دختران انقلاب-ی. صفایی
قامت بلندت بر سکوی انقلاب آغازگر سرود دگرگونه ایست و....
شهنامه-منوچهر برومند م ب سها
آن نور كه تابنده بر اقطار جهانيست تاريك نگردد ز سحاب سيهى ....
در گلوی انسان برخاسته -کامبیز گیلانی با یاد نیما....
« بر کشورم چه رفته است » بر روزگاری به این بی در و پیکری چه....
عیادت پزشک از یک بیمار-شیرین سمیعی
داستان، با عیادت پزشک از بیماری در بیمارستان آغاز می شود و....
عملیات کندور- دشمنان زندان نظامی ترور شدند
برگردان منصور عرفان از مجله سوئدی Historia شماره 2/2018
عیادت پزشک از یک بیمار -شیرین سمیعی
داستان، با عیادت پزشک از بیماری در بیمارستان آغاز می شود و....