زبان پارسی و ناسیونالیسم ایرانی/افغانستانی- غفران....
آوارگی و آشنایی با فرهنگ‌های دیگر، ایجاد نگرش و خوانش‌های....
با نوی سر بلند !-رصا مقصدی
یک شعر ِعاشقانه به رنگ ِ سپیده بود وقتی که دستهای سپید ات....
راز عشق-شیرین سمیعی
به سراغ کتابهای خوانده شده رفتم که تعدادی از آن را به آفریقا....
آن سویِ دریاها-منیر طه
«خزانِ عمرِ من امید خواهد بهاری پُر زِ سرو و بید....
ماه‌_در‌_مرداب اثر پرویز‌ناتل‌خانلری
آب آرام و آسمان آرام دل ز غم فارغ و روان پدرام ....
خورشید، زنده باد-رضا مقصدی
سیل آمد وُ جهان ِ دلم را خراب کرد. شادابی ِ ترانه ی مارا به....