اسمال دلخوراست - هپلی- اسمال را دریابید که یکی بیشتر نیست # «هم سبزم و....
هپلی اخیراً با نهایت تأسف مطلع شد که اسمال کوری دلخور شده. وی اول از این خبر برآشفت، سپس زانوی غم به بغل گرفت، ولی از آنجا که کمی درد....