هپلی تقدیم می کند : جایزه زیتون طلایی
تأسف از عدم توجه مردم به سخنان فصيح و پرمغزي كه در برخي رسانه ها درج ميگردد و قدرشان در اين دوران پرشتاب مجهول ميماند، هيئت تحريريهء....