آغاز پادشاهی اسمال کوری اول - هپلی
درجه ارادت و علاقه ی اینجانب به اسمال کوری برکسی پوشیده نیست ولی متأسفانه از بخت بدم او از سخنان خیرخواهانه من همواره برداشت....