زیتون طلایی این هفته، مشترکاً به دکتر محمود سریع القلم فکلی و سایت یقه....
زیتون طلایی این هفته، مشترکاً به دکتر محمود سریع القلم فکلی و سایت یقه بستهُ دیپلماسی ایرانی تقدیم میشود که قبول زحمت کرده و افاضات....