هرکه غم ایران دارد بپیوندد به غمستان -هپلی
خدا به سر شاهد است من اهل فرقه بازی و این جور چیزها نیستم اما خوب آدمیزاد شیر پاستوریزه خورده یکهو هوایی می شود. هر که را می بینی....