زيتون طلايي اين هفته به مناسبت يافتن اين تشبيه بديع به اكبر گنجي تعلق....
«اژدهای فقه با طعم زهر ولایت فقیه» البته از آنها که اژدها خورده اند باید پرسید که اژدها چه طعمی دارد. تا آنجا که یادم میاد قدیم ها....