جایزه زیتون طلایی این هفته به شاهزاده رضاپهلوی تعلق می گیرد.
شاهزاده پهلوی نماد فداکاری و یک شاهزاده ی واقعی است. موجودی که فقط به خودش فکر نمی کند بلکه به جیبش نیز می اندیشد. سال هاست بدون....