در پستخانه ی هپلی(3)هپلی هلال را رؤیت کرد!-اسمال کوری و تاکتیک تیمور لنگ
hapali 3.pdf