اسمال کوری هوادار ترامپ !- هپلی
این نامه در دفاع از اسمال کوری به دست ما رسیده که عیناً نقل می شود؛ بدیهی است قضاوت با خوانندگان خوهد بود : حضور آقای هپلی من ناچارم....