از اسمال کوری تا اسمال سوری - هپلی
خدا نگذرد از کسی که خدمات اسمال کوری را نادیده بگیرد و از آن غافل شود. هپلی گرچه سعادت دیدار وی را ندارد ولی به معنای آن نیست که از دل....