نمونه ای از مباحثات فیس بوکی- اين مطلب شيرين را كه توسط فرهيختگان....
فرض کنید روزی آقای X یک عکس در فیس بوکش بگذارد و زیرش بنویسد: "دیروز با بابام رفتیم کباب ترکی خوردیم. کارگر رستوران خیلی مرد خوبی بود.....