پیروزی ترامپ و خیطی سیاستمداران – هپلی
آهای خلق جهان بدادم برسید! من در حل این معما مانده ام ! من سر از کار مردم دنیا در نمی آورم . این مردم چرا لجباز شده اند؟ فرق نمی کند می....