بشر قابل ترقی است-حکایت دلاکی که پیامبر شد- نوشته لولو
شیخ عبدالکریم وقتی که تازه از راه رسیده بود، در خدمت امام که معرف حضورتان هست، به خدمت مشغول شد. از دلاکی و ختنه شروع کرد. چون خوب....