زیتون طلایی این هفته برای عمق تفکرات و دوراندیشی حیرت انگیز سید محمد....
زیتون طلایی این هفته برای عمق تفکرات و دوراندیشی حیرت انگیز سید محمد خاتمی به ایشان تقدیم می شود. محمد خاتمی: مطلوب‌ترین شیوه....