اردوغان قهرمان ملی مذهبی ها و کاشف ناسیونالیسم فارس – نوشته ی هپلی
هپلی همیشه فکر می کرد که ملی مذهبی ها چرا به اردوغان دلبسته اند؟ دکتر یزدی ، تقی رحمانی و دیگران بارها با حسرت برایش مدح و ثنا نوشته....