احضار روح برجام- هپلی
مملکت غریبی داریم یک روز برای برجام شادی وهلهله راه می اندازند روز دیگر عزا می گیرند. بالاخره نمی دانیم برای برجام تبریک بگوییم یا....