اندر احوال آتقی- نوشته ی هپلی
مدتی است این بنده ی ضعیف، هپلی نحیف، در احوال برخی حیران مانده که چگونه طی الارض می کنند از کجا آغاز می کنند و یکهو سر از کجا در می....