چگونه «رو به رو» زیر و رو شد - هپلی
آدم وقتی برنامه «رو به رو» را می بیند بی اختیار دلش به حال این مملی میسوزد. آقای ممل خان عرب زبان است و یک جوری جمهوری اسلامی را....