طرح «پیشنهاد برای نجات میهن» به قلم هپلی
در شرایط خطیر و بحرانی میهن ما که همه به فکر چاره اندیشی و بعد از درون رفت سال پنجاه و هفت، در جستجوی راه برون رفت از بن بست سیاسی....