خودآموز سیاست -بقلم دکتر هپلی*
*(البته من دکتر نیستم، ولی چون همه دکتر هستند، من هم اینجا همرنگ جماعت شدم که حرفم را جدی بگیرید) هپلی از اول نه عقل معاش درستی داشت....