شرح پریشانی اسمال -هپلی
قدیمی ها می گفتند دیزی دو سیر ونیمی را که پنج سیر گوشت در آن بریزند، سر می رود درست می گفتند. آدم می آید ثواب کند کباب می شود و باید پشت....