تهاتر عمامه در برابر ودکا- هپلی
از شما چه پنهان تا ظهور جمهوری اسلامی ما نمی دانستیم که زبانی که باهاش حرف می زنیم «زبان جهنمیان» است؛ تا اینکه علمای جمهوری اسلامی....