هپلی به کنگره می رود
بله درست خواندید منهم می خواهم به کنگره ی آمریکا بروم. مگر چه چیزم از دیگران کمتر است؟ البته هپلی میخواهد به عنوان خبرنگار به کنگره....