مانوک تفسیر می کند - هپلی
مانوک خدابخشیان مفسر ورزشی مدتهاست تفسیر سیاسی به سبک گزارش فوتبال تهیه می کند که خالی از هیجان نیست و در هر تفسیرش تا چند ساعت دیگر....