جبهه ملی ایران ادعاهای واهی امارات را درباره جزایرسه گانه بشدت محکوم می کندو مهیای ستیزه گری دربارهً حفظ تمامیت کشور است


به نام خداوندجان وخردبر آشنایان تاریخ و نقشه های ترسیمی قدیم پوشیده نیست که شیخ نشین های خلیجفارس که اکنون به نام «امارات» شناخته می شونداز عهد داریوش کبیر جزوی از سرزمینایران و فرمان پذیر شاهان این کشور بوده اند. از اواخر دوران قاجار، سیاستتجاوزگراستعماری به اراضی شیخ نشین ها مانند بسیاری از نقاط جهان دست اندازی کردهوباعنوان حمایت از خودمختاری آنها شیخ یا امیری را برای هریک از نواحی اطراف تعیینکرده و موجب قطع روابط آنها با ایران شده است .این سیاست پس از سالها سوء استفاده و بهره برداری از مخازن زیرزمینی این شیخنشین ها سرانجام تصمیم به عمران وسامان بخشی آن نواحی گرفته است وشیخ یا امیری رابظاهر مستقل قلمداد کرده به آنها زیرعنوان « اتحادامارات » موقعیت کشوری بخشیده است. این امارات اکنون به اتکای همان سیاست استعماری پا را از گلیم خود فراتر کشیده وابوموسی ودو جزیره دیگر را که سال های متمادی درمالکیت ایران بوده ، از آن خویشپنداشته واجازه جسارت در ادعای مالکیت آنها را با پرروئی وگزافه اندیشی بخود دادهاند. این اظهارات بی پایه که هرچندگاه از حلقوم بیگانه پناهان بیرون می آیدموجبخشم شدید ملت غیورایران گردیده وبرای رویاروئی با امارات ازجان ودل اعلام آمادگیکرده اند .جبهه ملی ایران که همواره نگهبانی و حفظ تمامیت خاک ایران را نخستین اصل برنامهسیاسی خود قرارداده وآماده جانفشانی درین راه مقدس است ، اکنون هم آهنگ با هممیهنان وطنخواه خود با بانگ بلند ادعاهای واهی امارات را درباره جزایرسه گانه بشدتمحکوم میکند ومهیای ستیزه گری در باره حفظ تمامیت کشور است.تهران – 30 فروردینماه 1391ادیـب بـرومـند
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=53