انتشار سه کتاب جدید نوشته ی دکتر رامین کامران در سوئد
به اطلاع علامندان می رساند که کتاب های زیرنوشته ی دکتر رامین کامران
در استکهلم انتشار پیدا کرده است:
تقدس و کفر -«این صدای مزاحم» جستاری در باره ی آزادی بیان - ایران و ایرانی بودن
بهای هرجلد: 100 کرون سوئد یا 10 یورو
مرکز فروش: نشر ارزان، استکهلم
نشانی کتابفروشی ارزان :
Helsingforsgatan 15, 164 ۷۸ kista- sweden
ایمیل: info@arzan.se
تلفن تماس: ۰۰۴۶۸۷۵۲۷۷۰۹-۰۰۴۶۷۰۴۹۲۶۹۲۴
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1673