هشتم ماه مارس روز جهانی زن-پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر در ایران جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران اتریش
هموطنان گرامی
روز هشتم ماه مارس مصادف با روز جهانی زنان است.این روز هرساله در کشورهائی که برای زنان جامعه خود
ارزش واعتباری قائل هستند جشن های با شکوهی بر گزار میگردد وبرای مقام زن وجایگاه او در جامعه ارزش
واعتبار خاصی قائل می شوند.اما در کشور ایران وطن ما زنان نه تنها فاقد هرگونه حقوق اجتماعی ومدنی می باشند
که هیچ بلکه روزانه شاهد اجحافات گوناگون نیز هستند. هر گونه اعتراضات انان به وضع نابسامان ونا هنجاری که با
ان رویرو هستند با خشونت, ضرب وشتم,زندان وحتی مرگ در زیر شکنجه پاسخ داده میشود. مرگ خانم زهرا
کاظمی روزنامه نگار دوملییتی ایرانی وکانادائی یکی از این موارد بر خورد مسئولین با زنانی است که خواهان - -
استفاده قانونی از حق وحقوق شهر وندی خود می باشند .
پوشش اجباری اسلامی یکی دیگر از موارد نقض شاخص حقوق بشر وحقوق شهروندی است که اکنون زنان ازاده
وفرهیخته ایران با صف ارائی در خط مقدم مبارزه علیه این اجحاف وتبعیض ونقض حقوق بشر با جسارت وشهامتی
قابل تحسین به پا خواسته اند وبا این که پلیس ولباس شخصی های حاکمیت با رفتار زشت وخشونت امیز, ضرب و شتم
این زنان مبارز سعی در ایجاد ترس و وحشت وارعاب انان میکنند اما تا کنون قادر نبوده اند مانع این جنبش مدنی
وقانونی گردند وروزانه این جنبش وسیع تر وسیع تر می گردد .
همینجا جا دارد به زنان آزاده در بند در کشورمان اشاره کنیم، که تنها جرم آنها دفاع از انسان ی ت و کرامت او می باشد.
این زنان آزاده از جمله خانم نرگس محمدی امروزه پرچمدار مبارزه در راه دفاع از حقوق بشر هستند.
پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر ضمن پشتیبانی از مبارزه زنان برای کسب حقوق حقه شان روز
هشتم ماه مارس را که روز جهانی زنان جهان می باشد به کلیه زنان ایران تبریک می گوید. ما براین اعتقاد هستیم که
وحدت و همبستگی کلیه احاد جامعه ایران یکی از ملزوماتی است که ما متوانیم وقادریم با کمک ان به کسب کلیه
حقوق شهر وندان از پیر وجوان, زنان ومردان دست یابیم .
ما پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوبشر به زنان ازاده وفرهیخته ای که در این شرایط سخت و دشوار کنونی
روسری خود را به صورت پرچم ازادی در احتزار در می اورند با صدای بلند می گوئیم واطمنیان میدهیم که شما در
این راه پر افتخاری که قدم نهاده اید تنها نیستید .
مبارزه برای دفاع از حقوق زنان به کشور ما ایران محدود نمی شود. به عنوان ایرانی و ایرانی تبار ها مقیم کشور
اتریش از کمپین خواسته های زنان این کشور قویا حمایت می کنیم، و ایرانیان را به حمایت از این خواسته ها دعوت
می کنیم.
مارچ ۸۱۰۲ ۲
پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر در ایران
جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران اتریش
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1544