9دی ماه سالگرد نخست وزیری ابرمرد تاریخ ایران مرغ توفان دکتر شاپور بختیار - مهساشیرازی
یک سال دیگر گذشت و به سالگردی دیگر از آن روز بزرگ رسیدیم ؛ به روز نخستین پرواز تاریخی مرغ توفان در آن روزهای توفانی 57 ، روزهایی که ایران بر سر دوراهی آزادی و استبداد بود. ملت با دادن خونبهایی سنگین از استبداد شاهی رها شده و زنجیرهای خودکامگی را گسیخته بود ؛ خمینی بالباس دین و وعده های دروغین مردم را فریفته بود ؛ بختیار یکی از دلاورترین، باشرف ترین، شجاع ترین و مهربانترین فرزندانش برای نجات ایران پا به میدان گذاشت و در آن تندباد وجوٌ عصبیت و خشونت هشدار داد.آری بختیار پا به میدان گذاشت تا برای همیشه درسی بزرگ را به ایرانی بیاموزد «ایران بر هر چیز مقدم است.»
«مبادا از استبداد چکمه به زیر استبداد نعلین بروید که خطرناک تر است »
او برای نجات ایران نخست وزیری حکومتی را پذیرفت که از آن به جز زندان و خانه نشینی ندیده بود.
او در میان توفانی قدم به میدان گذاشت که بقول خودش بیماردر حال احتضار بود . در آن دوران سقوط و تباهی او سکان دار امور کشورشد و اگر بخت یارش بود و روشنفکران یاریش می دادند و به مردم آگاهی می دادند ایران و ایرانی می توانست با سلامت و آرامش از آن گردنه ی وحشتاک عبور کند و فردایی درخشنده و تابناک را در پیش روی خویش ببیند .
اما دریغ و درد و هزاران افسوس آنهایی که به این فرصت گرانبها و نجات پشت کردند؛ از شاهی که در آن لحظات بحرانی همچنان دست همراهی نشان نداد ، از دوستانش در جبهه ملی که او را اخراج کردند و رو در رویش قرار گرفتند ، از حواریون خمینی مانند یزدی ، قطب زاده و بنی صدر گرفته تادوست دیرینش مهدی بازرگان که با پذیرش نخست وزیری خمینی در خیانت به این مرد بزرگ کوتاهی نکردند و مردم را به سیاهچال حکومت اسلامی رهنمون شدند.
روز 9دی سرآغاز تلاشی 43 روزه برای نجات ایران بود. نجات از دیکتاتوری پوسیده آریا مهری و جلوگیری از سقوط در چاه استبداد مذهبی خمینی . تلاش ها و حوادث و هشدارهایی که هیچ یک از خاطر تاریخ پاک نخواهد شد آنچنان که پس از 40 سال در میان این همه حوادث ناگوار میهنمان هر روز چهره ی بختیار درخشان و تابناک می درخشد و هر روز حقانیت او روشن تر بر همگان آشکار می شود. چهره ی بختیار این مرد شجاع ، دموکرات و لائیک در تاریخ ایران ماندگار است و تلاشهایش برای دستیابی به حکومتی لائیک و سوسیال دموکراسی برای ایران و ایرانیان مشعل راه آزادی و رهایی از استبداد دینی شده است . نام بلندش همواره در تاریخ ایران جاودان و اندیشه های بلندش چراغ روشنی بخش آینده ایران باد .
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1486