2014-05-14 بازندۀ این انتخابات كیست؟رامین كامران
مردم بزرگترین دردسر حكومتهای غیردمكراتیك هستند و چون متأسفانه نمیشود به كلی از وجودشان صرف نظر كرد باید فكری به حالشان نمود. كلاً دو راه برای معاملۀ با آنها هست. اگر...
2015-01-18 هویت ایرانی -رامین كامران
دوست محترم آقای امینی

همانطور كه قول داده بودم متن كوتاهی در بارۀ هویت تهیه كردم كه در زیر آمده. صورت اولیۀ متن به نظر من اساساً قبال قبول تر است ولی حجم آن...
2013-04-18 از دغدغه هویت ملی-رامین کامران
دلبستگی ایرانیان به ایران بسا اوقات با دغدغه هویت همراه است . همه ما می دانیم که حیاتمان مانند همه انسان ها دستخوش تحولات تاریخ است و در معرض تغییر دایم، و همگی در پی...
2014-05-14 صمدیات صیاد-رامین كامران
پرویز صیاد اخیراً كتابی منتشر كرده به نام.«شیرین عبادی و جایزۀ صلحش» متن آن اول برنامۀ تلویزیونی بوده، بعد در نشریه ای درآمده و آخر هم، لابد از فرط اهمیت و محض محروم...
2014-05-14 ارزیابی استراتژیك تنش بین ایران و آمریكا-رامین كامران
تنش بین ایران و آمریكا به موضوع روز تبدیل شده است و رسانه ها مرتباً در بارۀ آن خبر و مطلب منتشر میسازند. در این وضعیت كه بحق اسباب نگرانی بسیاری را فراهم آورده به دو...
2013-03-26 موضع امروز لیبرال ها در صحنهٌ سیاست ایران -رامین کامران
بسیاری از كسانی كه با ما تماس میگیرند نظرما را در باب دیگر گروه های سیاسی جویا میگردند و از امكان نزدیكی و احیاناً ائتلاف ما با آنها میپرسند. طبعاً با این فكر كه چون...
2014-05-14 جمهوری یا سلطنت-رامین كامران
جمهوری یا سلطنت رامین كامران ژانویه 2005 انتخاب بین سلطنت و جمهوری انتخابی اساسی نیست ولی با این وجود مهم هست و به علاوه از آن گزیر نیست. انتخاب اساسی گزینش بین چهار...