2017-06-01 كدام جمهوری؟ كدام اسلامی؟ رامین كامران
ضرب اجتماعی اعتراضات اخیر همگان را به سوی موضعگیری و گاه كوشش در تفسیر واقعه كشانده است . شاید رایج ترین مقولاتی كه در این هر دو راه به كار گرفته شده این زوج «جمهوری»...
2017-06-01 از ورای دود-رامین کامران
برای اولین بار بین دزدانی که رأی ملت را بین خود تقسیم کرده اند اختلاف افتاده و آنهایی که به سهمشان راضی نیستند صدا را به اعتراض بلند کرده اند. طبعاً ظرف مدتی کوتاه...
2017-06-01 تاكتیك انقلابی و استراتژی رفرمیستی!- رامین کامران
بزرگترین قربانی حوادث اخیر ایران «اصلاح طلبی» بود كه بالاخره به دست حكومت شهید شد و دلبستگان را داغدار و پریشان حال نمود. حیات چند سالۀ این موجود صرف این شد كه مردم...
2017-06-01 ارقام سر و زبان دار-رامین كامران
از موقعی كه جنجال‮ «‬انتخابات‮» ‬در ایران بر پا شده انواع و اقسام استدلال ها برای بی اعتبار شمردن پیروزی احمدی نژاد و برنده محسوب كردن موسوی عرضه شده است و خوراك...
2013-06-03 مبارزه و مشکل دخالت خارجی-رامین كامران
یكی از مشكلاتی كه در جنبش های اجتماعی معاصر ایران رخ نموده و مینماید مسئلهٌ دخالت خارجی است كه افسانه و حقیقتش هر دو مایهٌ دردسر است.

دخالت یك كشور در امور...
2014-05-21 خطایی کودکانه ولی چهل ساله -رامین کامران
یكی از عباراتی كه در فارسی سیاسی عمر چند دهه ای دارد، هر از چندی از گوشه ای شنیده یا بر كاغذی نوشته میشود و تكرارش هر بار بیش از پیش بر ملال خواننده میافزاید این عبارت...
2015-02-21 استقلال و امنیت ملی ایران- حسن بهگر
آمریکا همراه با اروپا از سویی و روسیه از سویی دیگربرای تسلط و سرکردگی این جهان در حال گذار در رقابت هستند و آنها دو چیز را به خطر انداخته اند : امنیت و استقلال...