2012-03-03 در انتظار گودو - حسن بهگر
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
پس از گذشت 32 سال از سقوط استبداد حکومت پادشاهی هنوز عده ای به بازگشت آن امید بسته اند....
2012-03-03 نه اسرائیل، نه آمریکا، جانم فدای ایران - سیاوش ایراندوست
در حالی که مردم ایران تحت ستمگری حکومت دیکتاتوری اسلامی، هر روز با تحریمهای گسترده و تهدیدهای بیشتر آمریکا و متحدانش مواجه می شوند، همزمان در دو جبهه برای رسیدن به...
2012-03-03 آنچه ما می خواهیم و آنچه آمریکا و اسراییل می خواهند.- حسن...
24-01-2012
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
بغض به حکومت ستمگر اسلامی بسیاری مسایل را تحت الشعاع قرار میدهد و گاه اجازه...
2012-03-03 اولاف پالمه دوباره ترور شد-حسن بهگر
20012/02/14 روزنامه SVD سوئدی در 13 فوریه 2012 از کنفرانس ایرانی مدعیان «اتحاد برای دموکراسی» که شهریار آهی سازمانده آن است و به ادعای برخی با الهام از اندیشه های اولاف پالمه...
2012-03-03 ملیون و آمریکا - رامین کامران
چندی پیش با یکی از مبارزان قدیم نهضت ملی صحبت از نوع رابطهُ ملیون با آمریکا بود که هیچگاه نتوانسته صورت معقول و ثابتی پیدا بکند و اینکه گروه مزبور بیش از هر گروه دیگر...
2013-06-22 روشنفکرمآبی دینی اسلامگرایان اصلاح طلب قسمت هفتم-ضد خرافه...
روشنفکرمآبی عرفانی دینی با ادعای «پیامبرواری» و «رازدانی و روشن فکری» می خواهد نزد شور و هیجانها و نیازهای باطنی مرموز ما مقبول بیفتد، و شهود عرفانی و «حدیث بندگی»...
2012-01-18 کشتی نوح -رامین کامران
این روزها بسیار صحبت از جبهه میشود و جبهه و شوراسازی مد شده است. عده ای چشمشان به دنبال این است که چه کسی جبهه راه میاندازد و چه کسانی را در آن جمع میکند. بعضی در فکر...