2014-05-21 براندازی نظام اسلامی شعار لائیسیته-رامین كامران
همه میدانیم كه بخش اعظم مردم ایران با نظام اسلامی مخالفند ولی همه هم شاهدیم كه پس از گذشت نزدیك به سی سال هنوز نتوانسته اند از شر آن خلاص شوند. اگر هدف را روشن فرض...
2015-07-08 مساله اقوام در ایران ، مشکلات و چاره ها-حسن بهگر
متن سخنرانی در سمینار« مساله اقوام و ملی» که به همت جمهوریخواهان لائیک – پاریس 11 نوامبر 2006 تشکیل شده بود. « تازه دارند برای ما موضوع زبان و اقلیت را پیش می کشند...
2014-05-14 بحرانی كه در راه است- رامین كامران
مدتهاست كه دم گرفتن با جناح های مختلف حكومت اسلامی یكی از مشغولیتهای اصلی ایرانیان مدعی مخالفت شده است. گاه حرف آنكسی را كه برای خود تبلیغ میكند از دهانشان میشنویم و...
2013-09-06 
 حسن بهگر: طرح معضلی بنام حکومت اسلامی و راه حل های آن...
رامين کامران دارای دکترای جامعه شناسی از سوربن از سال ۱۹۸۹ در مرکز تاريخ سيستم‌های فکری مدرن(C.H.S.P.M) دانشگاه سوربن به کارتحقيق اشتغال دارد. کتاب ستيز و مدارای او شايد...
2015-09-26 طرح معضلی بنام حکومت اسلامی و راه حل های آن، پيرامون کتاب...
ستيز و مدارا ضد حکومت اسلامی نويسنده‌: رامين کامران‌* نشر باران چاپ اول 1998 430 رویه پس از انقلاب علیه دیکتاتوری شاه، نظام حکومت اسلامی همچون بختکی سنگین بر روی...
2015-09-26 ارتباط بین لیبرال ها و تشكیل جبهه وسیع دمكراسی، در معرفی...
اطلاع رسانی و مبادله اطلاعات بخش عمده ای از هر مبارزه ی سیاسی است و نقش پیشرفت های فنی در آن انكار ناپذیر است. انقلاب مشروطیت بدون ارتباط درون مرزی و بدون بهره گیری از...
2014-05-14 میراث مصدق-رامین كامران
طی پنج دهه ای كه از شكل گیری نهضت ملی ایران میگذرد نام و یاد مصدق هیچگاه از خاطر مردم ایران غایب نبوده است. این دو با گذشت سالها اوج هرچه بیشتر گرفته و تمایل به بازگشت...