2014-05-14 هم اتم هم آزادی- رامین كامران
بیست و شش سال است كه مردم ایران در پی خلاصی از حكومت اسلامیند. هر بار فرصتی پیش آمده یا رهبری در كار نبوده و یا آگاهی و همرأیی مردم برای بهره گرفتن از آن تكافو نكرده...
2014-05-13 تعزیۀ انتخابات- رامین کامران
سخن روز
تعزیۀ انتخابات
پردۀ دوم
بعد از حكایت دزدبگیری دستۀ احمدی نژاد نوبت رفسنجانی شده كه وارد میدان شود. از آنجایی كه میداند بهتر است در بارۀ فساد حرفی...
2014-05-13 مشكل كدام است احمدی نژاد یا امام زمان-رامین کامران
آخرین چشمۀ هنرنمایی های احمدی نژاد ادعای مؤید بودن به پشتیبانی امام زمان است كه در جمع عملا وفقهای جمهوری اسلامی ولوله انداخته و باعث شده تا عده ای از این فضلا به وی...
2013-04-12 تداوم رهبری یا اعلام بی طرفی -رامین كامران
این مقاله برای سایت iranliberal.com نوشته شده است و نقل آن با ذكر مأخذ آزاد است

تاریخ نگارش اوت 2010

کارمندان روابط عمومی اصلاح طلبان كه به اقتضای شغل خود می...
2013-03-25 تحول جنبش و مسئلهٌ رهبری-رامین كامران
دسامبر 2009

این مقاله برای سایت iranliberal.com نوشته شده است و نقل آن با ذكر مأخذ آزاد است

جنبش مردمی ایران كه دارد روز به روز به انقلاب شبیه تر میشود و بر...
2017-06-01 مبارزه و مشکل دخالت خارجی -نوشتۀ رامین كامران
یكی از مشكلاتی كه در جنبش های اجتماعی معاصر ایران رخ نموده و مینماید مسئلۀ دخالت خارجی است كه افسانه و حقیقتش هر دو مایۀ دردسر است. دخالت یك كشور در امور داخلی دیگری...
2014-07-11 انقلاب مجازی-رامین كامران
ایرانیان طی جنبشهای اجتماعی معاصر از رسانه های موجود و بخصوص وسایل ارتباطی دوران استفاده كرده اند، امروز هم نوبت اینترنت است. استفاده از این وسیله و نیز بعد مجازی...