2012-01-18 کشتی نوح -رامین کامران
این روزها بسیار صحبت از جبهه میشود و جبهه و شوراسازی مد شده است. عده ای چشمشان به دنبال این است که چه کسی جبهه راه میاندازد و چه کسانی را در آن جمع میکند. بعضی در فکر...
2013-01-20 کشمکش بر سر عصمت-رامین کامران

من در تحلیل هایی که تا به حال در بارهُ حکومت اسلامی نگاشته ام بارها بر چند نکته تأکید کرده ام: یکی اینکه حکومت فعلی برای اثبات برخورداری خویش از پشتیبانی الهی...
2015-09-26 فدرالیسم سبز و نو هم به بازار آمد-حسن بهگر
آقای اسماعیل نوری علا مدتی است در جهان مجازی ظهور کرده و ظاهراً برای هر مساله و مشکلی نسخه ای در جیب دارد و انگشت تدبیرش برای حل هر معضل سیاسی درگردش است تا گرهی...
2013-06-22 روشنفکرمآبی دینی اسلامگرایان اصلاح طلب قسمت ششم – رازدانی...
روشنفکرمآبی دینی اسلامگرایان اصلاح طلب قسمت ششم – رازدانی و روشن فکری و پیامبرواری دروغین اسلامگرایان ایرانی سیاوش ایراندوست ...
2013-06-22 روشنفکرمآبی دینی اسلامگرایان اصلاح طلب-بینام ایران (سیاوش...
مسائلی که باید به جد بگیریم، مسائل مربوط به امور واقع هستند و گزاره های مربوط به آنها _ فرضیه ها، مسائلی که حل می کنند و مسائلی که پیش می کشند _ و شاخصهای بهبود امور...
2013-07-21 اسلامگرایی سیاسی از اسلامگرایی سیاسی مرد!- سیاووش ایراندوست...
گویی «تاریخ وحشتناک» تا زمان یادگیری کامل «درس ساده»اش تکرار می شود: *« اگر در جامعه ای، بر عملکرد حکومت کنترل و نظارت وجود نداشته باشد، فساد حد و مرزی نخواهد داشت و...
2013-06-22 روشنفکرمآبی دینی اسلامگرایان اصلاح طلب قسمت چهارم –...
در این قسمت برخی گفتارهای دکتر سروش را از صفحه ی ویکی پدیای مربوط به ایشان و وبگاههای دیگر بررسی می کنم و انتقاداتم بر گفتارهای سیاسی ایشان خواهد بود که مباحث دینی را...