2015-11-04 
انديشه وقلم دربرابرِ تزوير و تازيانه -حسن بهگر

 من می‌توانم لبخند بزنم و لبخند زنان آدم بکشم. 
 و به آن که قلبم را غمين می‌سازد بگويم: آرام‌. 
 و گونه‌هايم را از اشک دروغين تَرکنم. 
 و در هرجايی نقابی به رخ...
2014-05-18 خاتمی و جامعهُ مدنی، هیاهوی بسیار بر سر چه؟رامین كامران
بسیاری صعود خاتمی را به مقام ریاست جمهوری اسلامی، «انقلاب دوم» مینامند. در این سخن حقیقتی هست، اما نه آنچنان که طرفداران خاتمی یا امیدواران به او تصور میکنند. این...
2016-02-09 نگاهی کوتاه‌به خاطرات ارتشبد فردوست-حسن بهگر
خاطرات ارتشبد حسين فردوست نزديکترين دوست محمدرضاشاه و رئيس دفتر ويژه شاهنشاهی در دوجلد انتشاريافته است. جلداول شامل خاطرات دوران کودکی و آشنايی باشاه است که تاسقوط...