2018-07-19 از شوربختی ماست که آنچه می خواهیم یا بدست نمی آید یا از دست ...
نیروهای راستینِ دوستدارِ دموکراسی هم اندکند و هم بسیار پراکنده اند و از این رو نمی توانند جایگاه شایسته ی خود را در رویدادهای سیاسیِ پیش رو بدست آورند تا مگر بتوانند...
2018-07-18 چگونه شعار بدهیم- رامین کامران
تابستان است و گرما و فصل اعتراض. ابراز مخالفت با حکومت هم که از وقتی در دی ماه شروع شد تا به حال، همینطور قطع و وصلی به راه بوده و مثل الفبای مرس، کوتاه و بلند در پی هم...
2018-07-14 در انتظار قطب دوم- رامین کامران
وقتی میکوشیم صحنهُ کنش و واکنشهای اجتماعی و یا احیاناً تحولات تاریخی را از دیدگاهی کلی و به عبارتی «از ارتفاع بالا» در نظر مجسم کنیم، منظره به طرح برخی آثار هنری...
2018-07-13 چطور حجاب مسأله ی فرهنگی شد- حسن بهگر
پس از اینکه کوشش های بسیار جمهوری اسلامی برای توجیه حجاب اجباری به عنوان یک امر واجب دینی و مطابق نص قران در جامعه ایران و شکست خوردن آن، اکنون رژیم ناچار شده است از...
2018-07-08 آیا سوسیالیسم چاره گرمشکلات کنونی ایران خواهد بود یا حل...
این مقاله در نوامبر سال 1996 در نشریه ی «طرحی نو» به چاپ رسید، (با دریغ اینکه دیگر منتشر نمی شود). وقتی داشتم مقالاتم را جمع و جور می کردم، چشمم به آن افتاد و دیدم که بعد...
2018-07-05 چرخه ی استبداد- حسن بهگر
این خیلی متعارف است که موجودات زنده در مقابل خطرخارجی یکپارچه باشند؛ چه برسد به انسان که دارای هوش و تعقل است. اما با کمال شگفتی می بینیم در کشورهای دیکتاتور زده...
2018-07-01 از تحریم تا تحریم و از دولت تا دولت- حسن بهگر
خمینی با جعل جمهوری اسلامی که « جمهوری » در آن جز نامی نبود، فرقه ای مذهبی بنیاد نهاد و مریدانی را که بسیاری از آنها را نمی شناختیم و هنوز هم بسیاری را نمی شناسیم، بر...