2012-09-18 معضل سوریه- حسن بهگر
اتفاقات اخیر سوریه موقعیت بسیار بغرنجی پدید آورده و موضعگیری مخالفان نظام اسلامی ایران را باب آن بسیار حساس و مشکل کرده است.
اعتراضات سوریه در دنبالهُ اتفاقات...
2012-08-27 دیروز، امروز، فردا – رامین کامران
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
۲۳ اوت ۲۰۱۲

یکی از مضامینی که سالهای اخیر با آن آشنا شده ایم بر حذر داشتن مردم از...
2012-07-26 ثابتی - رامین کامران
در دامگه حادثه بررسی علل و عوامل فروپاشی حکومت شاهنشاهی گفتگوی پرویز ثابتی با عرفان قانعی فرد لس آنجلس، شرکت کتاب، ۶۶۹ صفحه ساواکی های قدیم، بر خلاف این اسلامی...
2012-07-26 جمهوری اسلامی و مردان خاکستری اش -حسن بهگر
ویژه ایران لیبرال
رژیم جمهوری اسلامی بتازگی مستندی تحت عنوان مردان خاکستری پخش کرده است که انگشت اتهام در انفجار دفتر نخست وزیر را بسوی اصلاح طلبان حکومتی ...
2015-10-23 جمهوری اسلامی و مردان خاکستری اش- حسن بهگر
رژیم جمهوری اسلامی بتازگی مستندی تحت عنوان مردان خاکستری پخش کرده است که انگشت اتهام در انفجار دفتر نخست وزیر را بسوی اصلاح طلبان حکومتی نشانه رفته است. تا...
2012-07-19 سکولاریسم و روحانیت-رامین کامران
چندی پیش نگاهی به یکی از این مناظره هایی انداختم که دم به ساعت از تلویزیونهای خارجی پخش میشود. مضمون گفتگو «سکولاریسم» بود. حرفهایی که زده شد فرق چندانی با آنچه...
2012-07-09 مصدق بین انقلاب و اصلاح- رامین کامران
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است

چندیست از این طرف و آن طرف مقالاتی منتشر میشود با این مضمون که «مصدق انقلابی نبود»،...