2012-05-22 مبارزه با مخدرات روشنفکران-قسمت اول – مکتب فرانکفورت و مهمل...
سه یادداشت قبل از موضوع
یادداشت اول. در مواردی به بررسی برخی دغلبازیهای آقای سروش از اندیشه های لیبرالی پروفسور پوپر پرداخته ام. از آنجا که در زمان نگارش نامه...
2012-05-20 نوشخواری یا شرب خمر - رامین كامران
ممنوعیت نوشیدن نوشابه های الكلی یكی از آسیب های عمده ایست كه حكومت اسلامی به آزادی های فردی و اجتماعی ایرانیان وارد آورده است ولی نه به حذف این آزادی به اندازهٌ كافی...
2012-05-17 مذاكره و عاقبتش - رامین كامران
كدورت سیاسی ایران و آمریكا كه قدمتش به انقلاب 1357 میرسد مدتهاست بر این امر متوقف مانده كه آیا مستقیماًبا یكدیگر مذاكره بكنند یا نه. به عبارت دیگر آنچه كه باید طی...
2012-05-16 دموکراسی و نظام انتخاباتی-بینام ایران
رهایی از چنگ حکومت دیکتاتوری جز با کامیابی در انقلاب امکان پذیر نیست. در نظام سیاسی دموکراسی می توان بدون خونریزی از شر حکومتها خلاص شد، مثلاً از طریق انتخابات...
2012-05-11 معترضان طناز- رامین کامران
این امر که صحنهُ موسیقی ایران از انقلاب به این سو چند تحول عمده پیدا کرده است، حتی برای کسی مانند من هم که چندان اهل گوش دادن آهنگ و ترانه نیست و باید از طریق جوانترها...
2012-05-02 بختیار، بیست سال بعد- رامین کامران ۲۰۱۱
از زمانی که شاپور بختیار را در کشاکش انقلاب شناختم تا روزی که به دست پیروزمندان همان انقلاب کشته شد و تا امروز که بیست سال از مرگش میگذرد بر این باورم که در حق هیچ...
2013-01-20 تحول جنبش و مسئلهٌ رهبری- رامین كامران
این مقاله برای سایت iranliberal.com نوشته شده است و نقل آن با ذكر مأخذ آزاد است


جنبش مردمی ایران كه دارد روز به روز به انقلاب شبیه تر میشود و بر امید همهٌ...