2013-09-23 شهدای رابطه با آمریکا رامین کامران
یکی از مشکلاتی که مخالفان جمهوری اسلامی از روز اول با آن درگیرند این است که در سنجش قوت و ضعف رژیم بیشتر از آنکه بکوشند تا بینش و دستگاه ارزیابی مستقلی پیدا کنند، از...
2013-09-16 امان از دست روسیه؟رامین کامران
چندیست گفتار تبلیغاتی خاصی به ایرانیان عرضه میشود که ساختار بسیار ساده ای دارد: امپریالیسم روسی همراه با امپریالیسم چینی ـ یا بدون آن ـ ایران را تحت اقتدار گرفته و...
2013-08-31 کسی با شما نبود- نوشتهء مهشید امیرشاهی
من چندی پیش مطلبی نوشتم در بارهُ کتابی ارزشمند و پژوهشگری قابل احترام. امروز خبر شدم قلمزنی که نه نوشته هایش در خور صفت ارزشمند است و نه خودش شایستۀ احترام – زیرا...
2013-09-14 گفتگو با رامین کامران در بارهُ براندازی -بخش دوم
بعد از انتشار مصاحبه ای که در بارهُ براندازی با همکارمان آقای رامین کامران انجام دادیم، برخی از خوانندگان از طرح نشدن سؤالهایی که مهم میدانستند، گله کردند. با جمع...
2013-08-23 نگاهی به «سوداگری با تاریخ» - مهشید امیرشاهی
پس از خواندن جلد نخست سوداگری با تاریخ منتظر ماندم جلد دوم آن، که نویسندۀ اثر آقای محمد امینی وعده اش را داده بود، منتشر شود تا به معرفی این کار پژوهشی در پایانش...
2013-09-03 بازندهُ سوم رامین کامران
لبهُ حقیقت تا وقتی با آن لجاج کنید تیز است، وقتی نرم میشود که آنرا بپذیرید. این حکم کلی را همهُ کسانی که در بارهُ بیست و هشت مرداد دروغ پردازی کرده اند به تجربه...
2013-08-20 سال نکو-رامین کامران
در تقویم سیاسی ایران مرداد تبدیل به ماه آزادیخواهان شده است. اول به دلیل اینکه صدور فرمان مشروطیت طی این ماه واقع شده، دیگر سقوط مصدق و سوم قتل بختیار. مرداد شده موسم...