2012-07-04 نگاهی بر اسلام شناسی علی شریعتی -رامین کامران
نگاهی بر اسلام شناسی علی شریعتی -رامین کامران تاریخ نگارش ۱۹۸۵ شاید بتوان کتاب اسلام شناسی علی شریعتی را مهمترین نوشته وی به حساب آورد زیرا او در این کتاب کوشیده...
2012-06-23 هندوانه یا توپ فوتبال -س . البرز
در کوران مسابقات ورزشی، پر هیجان ترین لحظه ها هنگامی است که درست استفاده کردن از یک فرصت، ناگهان جهت و نتیجه بازی را به سود یک تیم یا بازیکن تغییر میدهد. مانند یک ضربه...
2012-05-31 مبارزه با مخدرات روشنفکران قسمت دوم – نفس مابعدالطبیعی و...
در عبارتهای «... به عنوان یکی از آخرین مبارزان خردگرایی و روشنگری به رهایی نفس انسان از طریق معرفت باور دارم ...» و «... وقتی از روشنگری صحبت می کنم، بیش از هر چیز به ایده...
2013-07-21 آزادگی با یاد هر آزاده، می بالد- سیاووش ایراندوست - بینام...
در اینجا برای روشن شدن بیشتر عزت نفس سقراطی، نمونه ای از اینگونه عزت نفس را در تاریخ ایران مثال می آورم. عزت نفس سقراطی این هست که «نخواهند توانست درستی اخلاقی تو را...
2013-07-21 قسمت دوم - نفس مابعدالطبیعی و بقایش-سیاووش ایراندوست
مبارزه با مخدرات روشنفکران
قسمت دوم - نفس مابعدالطبیعی و بقایش
31 مه 2012 بینام ایران

در عبارتهای «... به عنوان یکی از آخرین مبارزان خردگرایی و روشنگری...
2012-05-27 ریش مقدس - در پستخانه هپلی
در پستخانه هپلی 46
ریش مقدس
رهبر معظم خامنه ای اصولا آدم شجاع ، مدیر و مدبری است و چندی قبل روایت شد که خویشان حضرتشان یاد دارند که هنگام تولد یا علی گویان و...
2012-06-01 مرگ دوم سلطنت - رامین کامران
ختم شدن جنبش اعتراضی که بعد از انتخابات شکل گرفته بود مبدأ چند تحول عمده اپوزیسیون شد. اولین و بارزترین تغییر که بارها هم به آن اشاره کرده ام مرگ اصلاح طلبی است به...