2019-01-10 این سه اصل، مروری بر اصول پایه ای جبهۀ جمهوری دوم- رامین...
بحثهایی که اخیراً در بارۀ شعار سه گانۀ جبهه صورت گرفت، باعث گشت تا قدری به این شعار فکر کنم و با دیگر شعار های سه گانه ای که شنیده ام و تعدادشان هم کم نیست و شاید...
2019-01-10 درس هایی که از تشکیل جبهۀ ملی اول می توان گرفت حسن بهگر
ما در تاریخ خود دو نمونه ی کارآمد مبارزه ی جبهه ای داشته ایم که سرمایه های تاریخی آزادیخواهان است. در ابتدای قرن بیستم، حرکت مشروطه خواهان که حالت جبهه ای داشت ولی...
2019-01-10 نکاتی چند پیرامون جبهه -آریو مانیا
نخست و پیش از پرداختن به سویه های گوناگون کنشگری سیاسیِ آنچه که در اینجا جبهه نامیده می شود، ناگزیر هستم که بگویم که سخن در باره ی جبهه ای است که می کوشد نیروهای...
2018-12-23 بختیار، بیست سال بعد- رامین کامران
از زمانی که شاپور بختیار را در کشاکش انقلاب شناختم تا روزی که به دست پیروزمندان همان انقلاب کشته شد و تا امروز که بیست سال از مرگش میگذرد بر این باورم که در حق هیچ...
2018-12-19 قدرت و مسئولیت-رامین کامران
سخنان اخیر رضا پهلوی در بارۀ دو رسانۀ بزرگ فارسی زبان، واکنشهای بسیاری برانگیخت ـ بخصوص از سوی خود این رسانه ها. بی بی سی و صدای آمریکا که موضع مخالف خود را با برجسته...
2018-12-18 آقازاده چهارنعل به عقب می تازد- حسن بهگر
به تازگی ویدیویی (1) از گفتگوی آقایان حسن شریعتمداری و مهرداد درویش پور انتشار پیدا کرده است که در آن آقای شریعتمداری یکباره عنان اختیار از کف داده و با عصبانیت بسیار...
2018-12-15 جرم سیاسی چیست؟ رامین کامران
بعد از انتشار مقالۀ «کین خواهی...» برخی از دوستان در بارۀ مفهوم جرم سیاسی پرس و جو کردند و خواهان شکافتن بیشتر آن شدند. موضوع جالب است و در عین اینکه جرم سیاسی، در...