2017-11-05 سرگردان بین دو نهایت تاریخ -رامین كامران
دو امر را به نگارش مقالۀ حاضر واداشت. اول توجه كلی به این نكته كه كار روحانیان حاكم بر ایران از بابت الهیات از سیاست هم خرابتر است و اگر دستشان از این جهت درست رو نشده...
2017-11-03 رقابت بر سر آخرالزمان-رامین کامران- نگاهی به کشمکش جمهوری...
انتخابهای معرفتی ما، همیشه، چنانکه میباید، از گزینشهای ارزشیمان مجزا نیست و بسا اوقات نپسندیدن امری باعث میگردد تا به آن توجه نکنیم و یا دستکمش بگیریم و از توانش...
2017-11-02 پایان استبداد – سیاوش ایراندوست
آمریکا و اسرائیل محور شرارت و تروریسم در منطقه هستند. سیاست خارجی با سیاست داخلی فرق دارد، عدم توجه به تمایز این دو موجب سردرگمی است. پاینده ایران در این جنگل بین...
2017-11-02 خاورمیانه ی آزاد – سیاوش ایراندوست
چشم انداز خاورمیانه ی آزاد از سلطه ی بیگانگان و استبداد حاکمان با برقراری دموکراسی و جدایی دین از سیاست در کشورهای خاورمیانه قابل تحقق است. این چنین است که یاوه های...
2017-10-29 ملایان درمقابله با وطنخواهی گور خود را می کنند- حسن بهگر
در موقعیت خطیر فعلی که خطر خارجی تمامیت ایران را تهدید می کند، ملایان مرتجع سرمست از قدرت، به مبارزه با هویت ملی ایرانیان همت گماشته اند. حذف نام ایران از سرود...
2017-10-27 رامین کامران: باید قبح وطن فروشی را به همه نشان داد-گفتگو با...
تهدیدهای جدید دانلد ترامپ علیه جمهوری اسلامی بحث های فراوانی را در میان وطن دوستان ایرانی به راه انداخته است. موضع درست در برابر این تهدیدها چیست و آیا می توان با...
2017-10-26 قلم به مزدی از گذشته تا کنون- نگاهی به تیمورنامه مولانا...
دو سه سال پیش با دوتن از دوستانم به کتابخانه ملی استکهلم رفتیم و در کندوکاو کتاب های فارسی به کتاب خطی تمرنامه یا تیمورنامه برخوردیم که توسط هاتفي خرجردي از شاعران...