2018-05-18 گذار از دیکتاتوری سکولار و مدرن - آریو مانیا
گفته اند که دولت نادرشاه خوش درخشید اگر چه شوربختانه دولت مستعجل بود و دریغا که به یک گردش چرخ نیلوفری نه نادر بجا ماند و نه نادری. اکنون چهل سال است که دوستداران...
2018-05-13 الکن و ورّاج- رامین کامران
برخی مسائل هست که در عین عیان و حتی مهم بودن، طی مدتهای دراز از دید آدمی پنهان میماند و به ناگاه جلب توجه میکند، طبعاً تحت تأثیر شرایط روز. انگار ناگهان دست روزگار...
2018-05-14 جبهه ی خارج و جبهه ی داخل - حسن بهگر
از تظاهرات دی ماه بدین سو تحرکاتی در اپوزیسیون خارج کشور مشاهده شد و جلساتی برای اتحاد تشکیل گردید، ولی عملاً آمریکا با بیرون آمدن از برجام و ادامه ی سیاست تهاجمی...
2018-05-10 راهی به جز مقاومت نیست- رامین کامران
بالاخره تکلیف روشن شد و آمریکا از برجام بیرون آمد، البته با گردن کلفتی و طلبکاری و امر و نهی که تازه بعد از اینکه من رفتم، ایران باید چنین و چنان بکند. هم این تصمیم...
2018-05-10 که قرار است نگهدار ایران باشد؟- حسن بهگر
حکومت پس از سال ها مرگ بر آمریکا گفتن و سردادن شعار «انرژی هسته ای حق مسلم ماست» با نرمشی قهرمانانه به سازشی تلخ و دردناک تن داد که طی آن سانتریفوژهای خود را به یک سوم...
2018-04-27 از دولت لیبرال تا دولت لیبرال- رامین کامران
بعد از چند مقاله ای که در بارۀ طبقه و آزادی و برداشت چپگرایان از دولت در گفتار های چپگرا نوشته شد، بد نیست که اینجا به موضع لیبرال ها، یعنی خودمان، در بارۀ دولت...
2018-05-07 بازخوانی انقلاب های بزرگ آمریکا و فرانسه- آریومانیا
در میان آزمون های انسان در سی سد سال گذشته دو رویداد سترگ بیش از دیگر رویدادهای این سه سده شایان درنگ و نگاهی نزدیک تر هستند. این دو رویداد سترگ، انقلابهای بزرگ ...