2018-08-10 بختیار دزدیدنی نیست- حسن بهگر
بازهم نام بختیار جنجالی شد. پس از دکتر محمد مصدق ، دکتر شاپور بختیار تنها شخصیت ملی است که نامش هنوز بحث آفرین است و این پرسش را در ذهن می آفریند که چرا؟ به باور من...
2018-08-03 سزارین انقلاب- حسن بهگر
هر انقلاب و خیزشی ایده آل و آرمانی دارد که مردم برای تحقق آن آنها از همه چیز خود می گذرند. در انقلاب 57 مردم استقلال و آزادی را خواستار بودند و شاه را مانع رسیدن به این...
2018-08-01 آمریکا و لشکریان داعشی اش - حسن بهگر
خبرها حاکی از حملات تروریستی داعش در سوریه و افغانستان است. بازی آمریکا با گروه های جهادی اکنون بیشتر به سیرک مرگباری شبیه شده که دلقک های آن در نقش رؤسای جمهوری ظاهر...
2018-07-31 ما و جنگ اقتصادی- رامین کامران
همۀ ما شاهدیم که کشورمان هدف جنگ اقتصادی بیرحمانه ایست که توسط آمریکا و متحدان منطقه ایش اداره میشود و نیز به عیان میبینیم که مردم ایران بر اثر این جنگ، به چه فلاکتی...
2018-07-25 رهبری دمکراتیک- رامین کامران
مدتیست که خوشبختانه سخن پراکنی در بارهُ مضرات رهبر و محاسن بی رهبری از مد افتاده است و رویکرد مردم و بخصوص فعالان سیاسی، نسبت به این امر، صورت منطقی تر و واقعبینانه...
2018-07-24 تنگه بازی- رامین کامران
لحن گفتگوهای دیداری و شنیداری و «تويیتاری»، ایران و آمریکا شدید شده است. بازار تحلیل و حدس و گمان گرم است. تهدید بستن تنگۀ هرمز که از سوی ایران به عمل آمده، هم اساساً...
2018-07-19 چه شعار هایی بدهیم- رامین کامران
بعد از انتشار مقالۀ قبلی راجه به ترتیب شعار دادن، برخی از من خواستار دنبالۀ مطلب شدند. خوب اینجور شعار بدهیم، حالا چه شعاری بدهیم؟ مطلب حاضر پاسخی است به این...