2018-10-05 چرخشِ دموکراتیکِ قدرت سیاسی - آریو مانیا
یکی از نیازهای ناگزیری که فرایند دموکراتیزاسیون در ساختار اقتدار سیاسی دموکراتیک برانگیخته است چگونگی چرخشِ قدرت سیاسی در جامعه و باز داشتنِ بازآفرینی و برآمدنِ...
2018-09-28 این بار راه باز است-رامین کامران
بحث در بارۀ مشکلات و موانع برقراری دمکراسی در ایران یکی از مضامین ثابتی است که سالهاست در بین ایرانیان دست به دست میشود ـ از قهوه خانه ها گرفته تا محافل دانشگاهی....
2018-09-26 فرشگرد، توفانی در فنجان چای-آریو مانیا
چهل نفر از جوانان میانِ سی تا چهل سال، شتابزده از خانه برون تاخته اند و با مانیفستی در دست و با پشتیبانی همه ی رسانه های ایرانی برون کشوری و از هواخواهان رضا پهلوی، با...
2018-09-23 تفرقه افکنی بدترین خیانت به ایران است- حسن بهگر
خبر تأسف بار حمله ی گروهی موسوم به الاحواز به نیروهای مسلح و مردم و کشتار بیرحمانه آنها را همه شنیده اند و این گروه با انتشار پوستری مسئولیت حمله را برعهده گرفته...
2018-09-23 تقصیر فقط از ملت بود؟ حسن بهگر
جهان را جهاندار دارد خراب بهانه است کاووس و افراسياب (فردوسی) مقاله ی «نگاه نسل دیروز ایران به انقلاب اسلامی»(1) نوشته ی آقای هوشنگ معین زاده حاوی نکاتی است که...
2018-09-21 اقوام ایرانی و پرسشِ ملی- آریو مانیا
هر گاه که در این چهار دهه کوششی برای همآهنگی و همکاری نیروهای دوستدار دموکراسی انجام گرفته، دشواری هائی چند همچون بازدارنده هایی بر سر راه چهره نموده که یکی از آنها...
2018-09-13 با دور زدنِ دموکراسی هرگز دادگری و پیشرفتِ اقتصادی ـ...
این تنها توهمِ بزرگ سده ی بیست بود که با انقلابِ اکتبر ۱۹۱۷ روسیه آغاز شده بود و با ایدئولوژی لنینیستی و بویژه دیدگاههای لنین، پیشوای بلشویکها در باره ی خویشکاریِ...