2018-03-04 پنجرۀ گفتگو: تلاش برای فهم بهتر جنبش اعتراضی
متن پیاده شدۀ گفتگوی رامین کامران با کورش عرفانی در تاریخ چهارشنبه سوم ژانویۀ ۲۰۱۸ در تلویزیون دیدگاه توسط خانم شقایق آواره. تلاش برای فهم بهتر جنبش اعتراضی نت...
2018-03-01 مسجد عوضی -رامین کامران
این مقاله به کلی از خط نوشته های معمول من خارج است، ولی داستان ندانم کاری مسجد سازان چنان اسباب رسوایی و در عین حال، ایراد «سکولاریسم» که آخوند ها به مسجد نوساز گرفته...
2018-02-25 آقازاده چهارفصل - حسن بهگر
سید حسن شریعتمداری فرزند آیتالله سید کاظم شریعتمداری فعّال سیاسی و از سران سابق حزب جمهوری خلق مسلمان که در جمهوریخواهان ملی و اتحاد جمهوریخواهان نیز فعالیت داشته،...
2018-02-22 کجای کاریم؟ - رامین کامران
بعد از اعتراضات دی ماه که تغییرات عمده ای در صحنۀ سیاسی ایران پدید آورد، مخالفت مردم را با کل رژیم به صورت فرض مسئله درآورد و بخصوص عزمشان را برای جدایی سیاست و مذهب،...
2018-02-20 تصاویری که از ایران فرستاده شده است (4)
پس از تظاهرات سراسری در ایران این بار چهارم است که شاهد تصاویر تازه ای از دوستداران سایت ایران لیبرال در داخل هستیم. خوشحالیم که هواداران ایران لیبرال شعارهایی ملی...
2018-02-17 آزموده را دوباره نمی آزماییم -حسن بهگر
برقراری دموکراسی دگرگونی و گذار است از فرمان حاکم مستبد به انتخاب مردم و از استبداد به آزادی. تا به حال خانواده ی پهلوی جز استبداد چیزی نداشته که به مردم ایران عرضه...
2018-02-14 تصاویری که از ایران فرستاده شده است (3)
پس از تظاهرات سراسری در ایران این بار سوم است که شاهد تصاویر تازه ای از دوستداران سایت ایران لیبرال در داخل هستیم . خوشحالیم که هواداران ایران لیبرال شعارهایی ملی...