2017-07-04 وصیتتان را بکنید -رامین کامران چهار گانۀ جدایی- چهار
در تواریخ یونان قدیم از هِرموکرات نامی سخن رفته که از بس خسیس بود، در بستر مرگ وصیت کرد اموالش به خودش برسد. موقعیت حکومتهای دیکتاتوری هم بسا اوقات به داستان...
2017-07-05 مصاحبه یا آش درهم جوش - حسن بهگر
رادیو فردا و تلویزیون آمریکا رسانه های دم دستی رضا پهلوی هستند و شاهزاده هر وقت می خواهد ابراز وجودی بکند، فوری برایش در این رسانه ها که نصفشان دست اصلاح طلبان است و...
2017-07-03 داعش به روایت تاریخ هجری - حسن بهگر
ما از قدیم شنیده بودیم که تواریخ قدیمی که قرن ها از زمان تألیفشان می گذرد، به دلایل مختلف با سخنان نادرست و گاه افسانه آمیخته است و باید به همین دلیل در ارجاع به آنها...
2017-06-30 شیعه قرار نیست سنی بشود -رامین کامران
یکی از حرفهای قالبی و رایجی که از بدو کوشش برای مدرنیزه کردن ایران، در بین ایرانیان رواج گرفته و در عین عامیانه بودن، ظاهری غلط انداز و پرمدعا دارد، ، خیال...
2017-06-24 دولت بهزیستی- محمد رضا خوبروی پاک (State Welfare - Etat-Providence)
دولت بهزیستی را می توان دولتی دانست است که مداخله ها و تنظیم های خود را به قلمرو اقتصادی و اجتماعی گسترش می دهد. از این روی، به اقدام هائی دست می زند که هدف آن ها...
2017-06-23 عدم مشروعیت اختلاط دین و سیاست -سیاوش ایراندوست
بار دیگر تضاد دو مرجع مشروعیت الهی یا مردمی و نقش نمایشی و بیعتی یا مشروعیتی رأی مردم، بحثی را بین زعمای جمهوری اسلامی موجب شده است. بحثی که به اظهارنظرهای...
2017-06-24 سوقات کلن-رامین کامران
چندی پیش، دعوتی از برگزار کنندگان سالگرد تولد مصدق در کلن برای دوستان ایران لیبرال رسید که مدتی همه را به خود مشغول کرد. در ابتدا درست معلوم نبود که برگزار کنندگان...