2017-12-31 راهی نیست، مگر گذر از این نظام-پرویز دستمالچی در حاشیه...
جمهوری اسلامی نظامی سراسر تبعیض است که در مدت چهل سال عملا ناکارآمدی خود را نیز به اثبات رسانده است. ولایت فقیه حاکمیت عده ای با افکار و اندیشه های پوسیده و ارتجاعی...
2017-12-27 پشیمانی را سودی باید – سیاوش ایراندوست
سود پشیمانی از رأی به روحانی، پایان فریب خوردن از اصلاح طلبان اسلامگراست، فریبکاری اصلاح طلبان در جهت حفظ حکومت دیکتاتوری اسلامی و تقویت منافع جناحی شان در حکومت...
2017-12-10 شما چه جور لیبرالی هستید؟ رامین کامران
لیبرال بودن ما اصلاً این لیبرال بودن یعنی چه؟ اصل جواب اینست، چون وقتی اینرا درست توضیح دادم، دستگیرتان خواهد شد که ما چه جور لیبرالی هستیم. اول از همه این نکتۀ...
2017-12-01 مصدقی بودن ما-رامین کامران
طی سالها، دو سؤال، بارها خطاب به ما مطرح شده است: این چه جور مصدقی بودن است؟ شما چه جور لیبرالی هستید؟ دو سؤال به هم مرتبط است، طبعاً جوابهایشان نیز همینطور. تصمیم...
2017-11-23 شبح حجتیه - حسن بهگر
دو عاملی که به حکومت اسلامی کمک کردند تا حکومت کند. اولویت اصلی جناح های گوناگون جمهوری اسلامی حفظ نظام است و همه چیز در برابر آن ثانوی محسوب می گردد. به علاوه بسیاری...
2017-11-15 احیای دین یا جنبش هزاره ای؟رامین کامران
پیش درآمد جنبشی که خمینی به راه انداخت، معمولاً از دیدگاه سیاسی تحلیل میشود و باید هم چنین باشد، چون این حرکت، اگر زبانش مذهبیست، سخنش سیاسی است و از این دیدگاه است...
2017-11-07 ائمه ی اعشار-رامین کامران
من ظرف سال های گذشته بارها به این مسئله پرداخته ام که امام زمان و مسئلۀ ظهور بزرگترین مشکلی است که نظام اسلامی، در زمینۀ الهیات و بخصوص کسب مشروعیت، با آن درگیر است....