2018-10-24 تیمار و پیرایشِ آزادی-آریو مانیا
نخستین کوششِ همه ی نیروهای دوستدارِ دموکراسی برای بنیادگذاری سامانه یا راژمانِ(سیستم) دموکراسی در ایران، نگارشِ قانونِ اساسی است که بایستی در چهارچوبِ بیانیه ی...
2018-10-19 رابطه ی داخل و خارج و تقلب اصلاح طلبان- حسن بهگر
یکی از بحث هایی که به نظر من مدت هاست که تکلیفش روشن شده، ولی هنوز ادامه دارد، مسئله ی اهمیت دو بخش خارج و داخل کشور است و چند و چون رابطه ی اینها با هم. از زمانی که قتل...
2018-10-19 چالنگی و اعتمادین - آریو مانیا
آه و افسوسا جمشید چالنگیِ گرامی!، امیدوارم بر روی برنامه ی گذشته ی خود با مهمانانتان، اعتمادین(دو اعتمادی) و به ویژه چند دقیقه ی پایانی آن یکبار دیگر درنگی کنید و...
2018-10-13 آزادی های سیاسی و مذهبی در دموکراسیِ لیبرال و لائیک -آریو...
در دموکراسی های کنونیِ جهان که به راستی دموکراسی های لیبرال هستند، همه ی احزاب سیاسی که با یکی از گونه های سه فلسفه ی سیاسیِ جهانِ مدرن؛ کنسرواتیسم، لیبرالیسم و...
2018-10-11 چرا بر جمهوری پامیفشاریم؟ حسن بهگر
22 سال پیش برای یک ائتلاف ملی با 17 نفر از رهبران اپوزیسیون و افراد سرشناس مصاحبه ی رادیویی کردم . نتیجه نشان داد که فقط دو گروه هستند که به طور جدی به جمهوری بی علاقه...
2018-10-09 دشواریِ گروه های قوم گرا در فرایندِ دموکراتیزاسیونِ نوین در...
بن افکندنِ دشواری و پرسمان ِ اقوام و ایده ی قوم گرائی در فرآیندِ سیاسیِ مدرن و شهروند پایه ی آینده ی ایران و ساختار حقوقی آن ،جایگاهی در خورِ خود نمی تواند بیابد و...
2018-10-07 پیوند میان اخلا ق و معنویات با باورهای شیعی -آریو مانیا
همه نیک می دانند که یکی از بحران هائی که همراه دیگر بحران های ساختاری، به فروپاشی فرجامین تئوکراسی شیعی خواهد انجامید، بحرانِ اخلاقیِ جامعه است که بنیادگذارش از...