2018-08-25 در باره ی جبهه ی «جمهوریِ دوم »- آریو مانیا
همه ی نیروهای راستینِ دوستدارِ دموکراسی و لائیسیته برای براندازیِ تئوکراسی (شیعی ـ ولائی) و بنیادگذاریِ دموکراسی در ایران، می توانند و ناگزیرند(هیچ گزینشی بهتر از...
2018-08-19 سخنی با اقلیتهای مذهبی- رامین کامران
در کارزاری که تحمیل حکومت مذهبی به مردم ایران، نقطۀ شروع آن بوده، جای اقلیتهای مذهبی به طرز عجیبی خالیست. تا اینجا تنها نقش این گروه ها، نقش قربانی بوده و بس. در بخش...
2018-08-21 دولت سر در گم- حسن بهگر
در شلوغی های فعلی شاید اول به نظر نیاید، ولی به تصور من ترامپ از رژیم چنج منصرف شده و به اصلاح رژیم دل بسته. چون وقتی صحبت از تغییر رفتار رژیم می کند باید منظورش همان...
2018-08-17 سخنی با روحانیان آینده نگر- رامین کامران
من بارها به این نکته اشاره کرده ام که اقبال به نظرات سخیف خمینی در باب ولایت فقیه، بیش از آنکه نشانۀ حرص روحانیت برای دخالت در سیاست و گرفتن قدرت باشد ـ چون به هر حال...
2018-08-15 لائیسیته و آخوندکُشون- آریو مانیا
لائیسیته هم رویکردی به جدائیِ نهادِ دین از نهاد سیاست و خودآئینیِ(استقلال) هر دو نهاد دارد و هم از آزادی های وجدانی شهروندان، همچون آزادی های مذهبی، اندیشه و منش و...
2018-08-14 اصل و نسب تحول خواهی- حسن بهگر
از کرامات ملی مذهبی ها هرچه بگوییم کم گفته ایم ولی یکی از شگردهای آنها به کار بردن عبارات مبهم و کشداری است که می توانند سرش را همینطور بکشند و به هر چه خواستند وصلش...
2018-08-05 از شما چه میطلبند، از شما چه میطلبیم- رامین کامران چه...
گروه های مختلفی برای تعیین آیندۀ ایران با هم رقابت دارند. آن که بیشتر در معرض دید قرار دارد، از امکانات تبلیغاتی بسیار برخوردار است و دائم در رسانه های بزرگ حضور...