2018-03-16 انقلاب و طبقه- رامین کامران
یکی از مضامینی که مدتهاست وارد مباحث مربوط به انقلاب آیندهُ ایران شده و بخصوص از حرکت دی ماه گذشته، بیشتر به گوش میخورد، موضوع طبقاتی بودن این انقلاب است و اینکه...
2018-03-13 شکستن کدام بت؟ حسن بهگر
آخرین برنامه ی پرگار به خلیل ملکی اختصاص داشت و برای من بسیار جالب بود. دراین برنامه دو چهره ی شناخته شده، آقایان داریوش آشوری و تورج اتابکی شرکت داشتند. بعد از...
2018-03-12 فرق این دو در چیست؟ رامین کامران
یکی از مباحثی که سالهاست در اپوزیسیون جریان دارد، حکایت تمایز بین سلطنت طلبان و مشروطه خواهان است. اصرار به مشروطه خواه خوانده شدن، از سوی افرادی که طی دهۀ اول...
2018-03-07 کتابی خواندنی در بارۀ تبعیضات قانونی-رامین کامران
Hitler,s american Model James Q. Whitman Princeton U.P. 2017 اخیراً (۲۰۱۷) جیمز ویتمن، استاد حقوق دانشگاه ییل، کتابی در بارۀ کوشش در الگوبرداری نازیها از قوانین نژادپرستانۀ ایالات متحده...
2018-03-05 فدرالیسم به که سود می رساند؟ حسن بهگر
شک نیست که ایران در آستانه ی تحولی سرنوشت ساز قرار گرفته ولی اوضاع آشفته جهانی و بی سروسامانی اپوزیسیون نگرانی هایی را برای استقلال و تمامیت ارضی ایران ایجاد کرده...
2018-03-05 تصاویری که از ایران فرستاده شده است (5)
پس از تظاهرات سراسری در ایران این بار پنجم است که شاهد تصاویر تازه ای از دوستداران سایت ایران لیبرال در داخل هستیم. خوشحالیم که هواداران ایران لیبرال شعارهایی ملی...
2018-03-04 جدائی خواهی یا تجزیه طلبی- محمد رضا خوبروی پاک
رابطه حقِ مردم برای تعیین سرنوشت با جدائی خواهی و تجزیه خواهی الف- تفاوت میان جدائی خواهی و تجزیه خواهی دگرگونه گشتن (Mutation) سرزمین یا سرزمین ها در مقوله های...