2018-04-04 موشک - سیاوش ایراندوست
این روزها خط فشار و تبلیغ مذاکره بر سر محدودیت توانایی و برد موشکهای ایران پی گیری می شود که البته باید این انتظار را داشت که مردم هم با توجه به پوچ در آمدن وعده های...
2018-04-04 تئوکراتیسم و آزادیهای مذهبی-آریومانیا
اگر چه شگفت می نماید اما راستی اینست که حکومت مذهبی یا همان تئوکراسی، درست وارونه آنچه که روحانیان شیعه از بام تا شام در همه بوق ها و کرناهای خود می دمند، مذهب...
2018-03-26 مقصود کدام امنیت است؟ حسن بهگر
مدتی است که تهدید خارجی و اوضاع آشفته خاورمیانه بهانه به دست جمهوری اسلامی داده تا امنیت کشور را به رخ مردم بکشد، بلکه بدین ترتیب سرکوب ها، فسادها و بی لیاقتی خود را...
2018-03-26 دموکراسی و لائیسیته- آریو مانیا
دموکراسی ناگزیر لائیک خواهد بود زیرا بر پایه پذیرش چندگانگی ها، همچون بافتار طبیعی نسج جامعه، بنیاد گذاشته شده است و درست ترین قاعده بازی میان آنها را برابرحقوقی می...
2018-03-21 انقلابی دیگر ؟-آریو مانیا
پس از انقلاب مشروطه،رویدادهای اجتماعی - سیاسی با چنان شتاب سرگیجه آوری پیش می رفت که ارزیابی درست از چگونگی پیشرفت مشروطه و سویه آن، برای بسیاری از سیاست ورزان و...
2018-03-17 آزادی حقیقی یا حقوقی؟- رامین کامران
یکی از عباراتی که ظرف سالهای اخیر در بین ایرانیان رواجی بیش از پیش گرفته است، زوج حقیقی/حقوقی است. طبعاً از آن همه جور استفاده میشود، ولی استفادۀ اصلی در زمینۀ سیاست...
2018-03-18 زندگی و زمانه آزادی و دادودهش- آریو مانیا بخش نخست
با پیدایش سرمایه داری و چیرگی آن در کشورهای باختری جهان، دگرسانی و ناهمسازی میان طبقات و لایه های اجتماعی نبز پدیدار شد و نیروهای اجتماعی - سیاسی به آرایش نوینی دست...