2018-09-04 چرخشگاه حیات تیمورتاش – حسن بهگر
برای من همواره زندگی رجال پس از انقلاب مشروطیت جذابیت خاصی داشته است. این شخصیت ها که حتا در دوران رضا شاه نقش اصلاحی داشتند و توانستند با همکاری با دیکتاتور و دادن...
2018-09-03 زبان ما و مقصود ما- رامین کامران
آندره مالرو، در کتاب ضد خاطراتش از ملاقاتی که با رهبر چین کمونیست داشته، یاد میکند و میگوید که مائو طی این دیدار از وی پرسیده که این حزب سوسیالیست شما دیگر چه صیغه...
2018-08-30 نبرد نعلین ها-رامین کامران
داستان گردهمایی در قم را که همه شنیده اید، بالا بردن تابلوی پیشگویانه برای روحانی و بده بستان ازغدی نمایندۀ خامنه ای با حوزه ای ها و... به هر حال، چند روزیست که معممین...
2018-08-31 گفتمانِ لائیسیته -آریو مانیا
اندکی پیشینه با آنکه به درازای ۵ سده، نهادِ روحانیتِ شیعه در ایران بنیاد گذاشته شده است و به یاری و پشتیبانی نهادِ سیاست، شهریاری ایران، آنچنان گسترش و ژرفشی در...
2018-08-29 برتری ملایان یعنی خواری ایرانیان- حسن بهگر
شیوه ی رفتار حکومتی ملایان، همواره ذهن مرا مشغول داشته. ملایانی که در حجره ها به سختی روزگار می گذراندند ناگهان برمسند قدرت نشستند و دستشان بر جان و مال مردم گشوده...
2018-08-28 چرا جمهوری لائیک؟رامین کامران
اپوزیسیون ایرانی، پس از سالها روان بودن و موج خوردن، در حال انعقاد است. عاملی که باعث این امر شده، فشار خارجی شدید بر جمهوری اسلامی است و البته بحران اقتصادی که مردم...
2018-08-27 بازسازی دولت-رامین کامران
طی گفتگوهایی که در چارچوب جبهۀ جمهوری دوم انجام میگیرد، بحثی داشتیم با آقایان کورش عرفانی و مازیار رازی که در آن اشاره ای شد به امر بازسازی دولت پس از سقوط نظام...