2019-02-04 در چهل سالگی انقلاب 57- حسن بهگر
جامعه ی ما جامعه مذهبی بدان معنی که امروز تعریف می شود نبود. روحانیت ارج و قربی داشت حتا در فیلم ها کسی را با لباس روحانیت نشان نمی دادند و برای نمونه کسی حق نداشت...
2019-01-29 اتحاد داعش ، طالبان و القاعده در همسایگی ما- حسن بهگر
مدتهاست عده ای در پی این هستند که ببینند روسیه کی ایران را به آمریکا خواهد فروخت. صرفنظر از میزان احتمال این کار، به گفته ی منابع اسراییلی و مجله ی اشپیگل قوای ایران...
2019-01-25 مهشید امیر شاهی: حتی یک نفر نیست از بختیار دفاع کند؟
هفدهم بهمن ١٣۵٧ روزنامه آیندگان چندی پیش دو نفر از آشنایان که هر دو از مبارزان جبهه ملی هستند و ازشریفان این ملک، به من خبر دادند که نشریه ای از پاریس رسیده است با...
2019-01-23 بازرگان لیبرال نبود- حسن بهگر
اوایل انقلاب با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، لیبرال تبدیل به اولین ناسزای انقلابی شد و «مرگ بر لیبرال» ورد زبان انقلابیان شده بود. در انقلابی که برای آزادی از...
2019-01-15 چرا جبهۀ جمهوری دوم راهگشای پیروزی است
اپوزیسیون ایران به بازاری شباهت دارد بسیار آزاد و فارغ از هر نوع قاعده و قانون که رقابت در آن به حد اعلی شدید است، بسیار شبیه به فرضیه پردازی نولیبرالی. رقابت بر سر...
2019-01-10 این سه اصل، مروری بر اصول پایه ای جبهۀ جمهوری دوم- رامین...
بحثهایی که اخیراً در بارۀ شعار سه گانۀ جبهه صورت گرفت، باعث گشت تا قدری به این شعار فکر کنم و با دیگر شعار های سه گانه ای که شنیده ام و تعدادشان هم کم نیست و شاید...
2019-01-10 درس هایی که از تشکیل جبهۀ ملی اول می توان گرفت حسن بهگر
ما در تاریخ خود دو نمونه ی کارآمد مبارزه ی جبهه ای داشته ایم که سرمایه های تاریخی آزادیخواهان است. در ابتدای قرن بیستم، حرکت مشروطه خواهان که حالت جبهه ای داشت ولی...