2018-08-19 سخنی با اقلیتهای مذهبی- رامین کامران
در کارزاری که تحمیل حکومت مذهبی به مردم ایران، نقطۀ شروع آن بوده، جای اقلیتهای مذهبی به طرز عجیبی خالیست. تا اینجا تنها نقش این گروه ها، نقش قربانی بوده و بس. در بخش...
2018-08-17 سخنی با روحانیان آینده نگر- رامین کامران
من بارها به این نکته اشاره کرده ام که اقبال به نظرات سخیف خمینی در باب ولایت فقیه، بیش از آنکه نشانۀ حرص روحانیت برای دخالت در سیاست و گرفتن قدرت باشد ـ چون به هر حال...
2018-08-15 لائیسیته و آخوندکُشون- آریو مانیا
لائیسیته هم رویکردی به جدائیِ نهادِ دین از نهاد سیاست و خودآئینیِ(استقلال) هر دو نهاد دارد و هم از آزادی های وجدانی شهروندان، همچون آزادی های مذهبی، اندیشه و منش و...
2018-08-14 اصل و نسب تحول خواهی- حسن بهگر
از کرامات ملی مذهبی ها هرچه بگوییم کم گفته ایم ولی یکی از شگردهای آنها به کار بردن عبارات مبهم و کشداری است که می توانند سرش را همینطور بکشند و به هر چه خواستند وصلش...
2018-08-05 از شما چه میطلبند، از شما چه میطلبیم- رامین کامران چه...
گروه های مختلفی برای تعیین آیندۀ ایران با هم رقابت دارند. آن که بیشتر در معرض دید قرار دارد، از امکانات تبلیغاتی بسیار برخوردار است و دائم در رسانه های بزرگ حضور...
2018-08-10 بختیار دزدیدنی نیست- حسن بهگر
بازهم نام بختیار جنجالی شد. پس از دکتر محمد مصدق ، دکتر شاپور بختیار تنها شخصیت ملی است که نامش هنوز بحث آفرین است و این پرسش را در ذهن می آفریند که چرا؟ به باور من...
2018-08-03 سزارین انقلاب- حسن بهگر
هر انقلاب و خیزشی ایده آل و آرمانی دارد که مردم برای تحقق آن آنها از همه چیز خود می گذرند. در انقلاب 57 مردم استقلال و آزادی را خواستار بودند و شاه را مانع رسیدن به این...