2019-05-15 خاتمی فدرال و عوامفریبی- حسن بهگر
چند سالی است اسراییل و آمریکا در صدد تجزیه ایران اند و بهترین راه را هم فدرالی کردن کشور دانسته اند. چرا؟ برای این که فدراليسم شيوه ی حكومت يك دولت بر اجتماعات...
2019-05-07 «منافع ملی »، سوء تفاهمی که باید بر طرف شود- رامین کامران
تاریخ نگارش ژوئن ۱۹۹۰ ترکیب «منافع ملی » دائماً در نوشته های ایرانیان خارج از کشور به کار می رود. اما کاربردهای گوناگون و گاه متناقض آن را که غالباً توضیحی نیز همراه...
2019-05-03 مجرّیه را دریابید-رامین کامران
ما در تاریخ خود دو قانون اساسی داریم.، یکی لیبرال و دیگری اسلامی. اولی، از زمان نگارشش تا وقتی که به طور رسمی ملغی اعلام شد، نماد آزادی و آزادیخواهی بود. خواست اجرای...
2019-05-04 این سیاست خارجی عاقبت بخیر نیست – حسن بهگر
بی تردید روزهای تاریخی و سرنوشت سازی را در پیش رو داریم . تحریم اگر به جنگ هم ختم نشود موجب تلفات جانی ومالی بسیاری خواهد شد و کشور را ضعیف تر و نحیف تر خواهد کرد.اگر...
2019-05-01 منشور آزادی بیان
هنگام استفاده از آزادی، عمل ما تابع اندیشۀ ماست و اندیشه مان وامدار مفاهیم و مفاهیم محتاج زبان. زبان فرآورده ای جمعی است و آنچه به رشد زبان و مفاهیم میدان میدهد و در...
2019-04-28 منشور لائیسیته
سیاست و مذهب، دو بعد اساسی حیات اجتماعی بشر است; ولی از جهات بسیار و به صورتی بنیادی، از یکدیگر متمایز است. هدف غایی سیاست دستیابی به امنیت است، ترجیحاً از طریق...
2019-04-27 سیاست بد است و مذهب خوب است؟- حسن بهگر
من چندی پیش، طی مقاله ای اقلیت های مذهبی را به حمایت از لائیسیته دعوت کردم و در یک مقاله جداگانه خطاب به بهائیان پرسشی را مطرح که اگر بهائیت به عدم دخالت در سیاست باور...