2018-04-25 توافق در حقوق-پرویز دستمالچی
در جوامع مدرن، سیاستمداران قشر یا طبقه ویژه ای هستند که آموزشهای لازم را دیده اند و می بیننند و می دانند که وظیفه اصلی آنها حل مشکل واقعا موجود است. یعنی هم مشکل موجود...
2018-04-22 مرگ استالین- رامین کامران
گاه از خودم میپرسم که چه کسی اتحاد جماهیر شوروی را به یاد میاورد. نه این یادآوری هایی که فرضاً گاه و بیگاه در برنامه های تلویزیونی شاهدیم، یا در کتابها میخوانیم. چه...
2018-04-20 لازم نیست به گذشته بازگردیم-حسن بهگر
به تازگی کسانی، ظاهراً تحت عنوان دفاع از قانون اساسی مشروطیت و باطناً به دلایل دیگری که حدسشان مشکل نیست، شروع به سخن پراکنی کرده اند و مضامین زیر را در رسانه های...
2018-03-27 تکلیفتان را با دولت روشن کنید- رامین کامران
یکی از مشکلات اساسی که سر راه برقراری دمکراسی در ایران قرار دارد، رویکرد منفی نسبت به دولت است. تعداد قابل توجهی از فعالان سیاسی هنوز نتوانسته اند تکلیف خود را با این...
2018-04-09 حکومت نظامیان؟- رامین کامران
موقعیت بحرانی حکومت اسلامی بر همه و از جمله طبقۀ حاکم اسلامی بسیار روشن است. دستگاهشان دارد میرود به سوی فروپاشی و سرآسیمه اند که چاره ای بجویند و نمی یابند. اوضاع...
2018-04-14 مترسک دو رویه -حسن بهگر
مدتی است که مجاهدین از دو سوی طیف سیاست ایران جدی جلوه داده می شوند. می دانیم که در ایران مجاهدین زمینه ای ندارند. ببینیم داستان از چه قرار است. از حکومت شروع می کنم که...
2018-04-08 یک دروغ و چهار روایت- رستم خان
اخیراً مصاحبه ای با عباس امیرانتظام در همه جا پخش شده که به نظر من بخشی از آن ایراد اساسی داشت. جریان از این قرار بود که در این گفتگوی حدوداً ۱۳۰ دقیقه ای، از دقیقه...