2018-01-21 دخالت خارجی با رنگ و لعاب حقوق بشر -حسن بهگر
مردم ما برای نبرد نهایی و انقلابی دیگر آماده می شوند. ظلم و دزدی و استبداد از اندازه گذشته و عرصه بر مردم از هر جهت تنگ شده و می روند که حساب های خود را با نظام اسلامی...
2018-01-20 اتوبوسی که چپه شد- حسن بهگر
اتوبوسی که چپه شد- حسن بهگر چند روز پیش و درست بعد از به خیابان آمدن مردم و محکوم کردن هر دو جناح حکومت، بی بی سی مصاحبه ای با عنوان «سکولاریسم ستیزه جو چیست ؟» را...
2018-01-19 نه اسرائیل، نه آمریکا، جانم فدای ایران – سیاوش ایراندوست
مبارزه ی مردم ایران برای براندازی دیکتاتوری و برقراری دموکراسی در ایران است. آمریکا با سؤاستفاده از وضعیت، در خیال دست اندازی دوباره در حاکمیت ملی ایران همانند...
2018-01-18 پیکار چریکی شهری- رامین کامران
از پایان دور اعتراضات اخیر، بسیاری میپرسند که چه بکنیم؟ سؤال اساسی است. گفتم پاسخی برای این پرسش مکرر بنویسم. سؤتفاهم نشود تصور میکنم که شرایط و امکانات فعلی...
2018-01-14 موقع اتحاد-رامین کامران
همت مردم ایران در ابراز مخالفت با نظام اسلامی راهی در برابر ما گشوده است که انقلاب آیندهُ ایران با طی آن به پیروزی خواهد رسید. این شاید بهترین تسلایی باشد که بتوان به...
2018-01-14 آهای کجایید جمهوریخواهان؟حسن بهگر
این روزها سلطنت طلبان به یمن آواز خوشی که از چند نفر در داخل کشور شنیده اند به جنب و جوش افتاده اند و به پشتوانه ی فراموشکارانی که ظلم و استبداد قبلی را به مدد داغ و...
2018-01-11 چه کسی خیالپردازی می کند؟ حسن بهگر
طی تظاهرات اخیر بسیاری خطر سوریه ای شدن ایران را خیالبافی نامیدند، گویی در عالم دیگری زندگی می کنند. اصلاً چنین نیست. آنان فراموش کردند که در آخرین روزهایی که...