2017-07-22 ربا در اسلام حرام است یا بی حجابی؟ -حسن بهگر
ملایان شیوه ی حکومت خود را با عنوان اسلامی از سایر حکومت های رایج متمایز ساختند. این تمایز دوری هرچه بیشتر از تمدن غربی و گرایش به گذشته ای دور و ارتجاعی را در...
2017-07-18 سخنگوی فارسی زبان نو محافظه کاران - حسن بهگر
آقای تقی زاده مفسر همه کاره و همه جا مهمان، طی مقاله ای در کیهان لندن (1)با استناد به سخنان وزیر امورخارجه آمریکا مبنی بر حمایت از« تغییر رژیم در ایران» شرح شورانگیزی...
2017-07-16 توافق بر پایۀ توهم- رامین کامران
اخیراً و به دلیل دور گرفتن تمایل به انقلاب برای تغییر دادن وضع ایران، اصلاح طلبان کلاً به فکر نوعی تعامل با خواستاران انقلاب افتاده اند و در این سو و آن سو شنیده...
2017-07-09 جرقه ای که نگرفت-رامین کامران
رو به رو تنها برنامهُ مناظره مانندی است که از تلویزیونی پر بیننده و خارج از انحصار اصلاح طلبان، پخش میشود و به همین دلیل، وجودش در موقعیت سانسوری که گروه اخیر، البته...
2017-07-08 نه مذهب نه ایدئولوژی؟- رامین کامران
نظام سیاسی فعلی ایران، حال هر قدر سست و بی قوام، اساساً نظامی توتالیتر است. طبعاً اول واکنشی که این حکومت در اکثر مردم ایجاد میکند، تمایل به پس زدنش و دوری جستن از آن...
2017-07-04 وصیتتان را بکنید -رامین کامران چهار گانۀ جدایی- چهار
در تواریخ یونان قدیم از هِرموکرات نامی سخن رفته که از بس خسیس بود، در بستر مرگ وصیت کرد اموالش به خودش برسد. موقعیت حکومتهای دیکتاتوری هم بسا اوقات به داستان...
2017-07-05 مصاحبه یا آش درهم جوش - حسن بهگر
رادیو فردا و تلویزیون آمریکا رسانه های دم دستی رضا پهلوی هستند و شاهزاده هر وقت می خواهد ابراز وجودی بکند، فوری برایش در این رسانه ها که نصفشان دست اصلاح طلبان است و...
2017-07-03 داعش به روایت تاریخ هجری - حسن بهگر
ما از قدیم شنیده بودیم که تواریخ قدیمی که قرن ها از زمان تألیفشان می گذرد، به دلایل مختلف با سخنان نادرست و گاه افسانه آمیخته است و باید به همین دلیل در ارجاع به آنها...
2017-06-30 شیعه قرار نیست سنی بشود -رامین کامران
یکی از حرفهای قالبی و رایجی که از بدو کوشش برای مدرنیزه کردن ایران، در بین ایرانیان رواج گرفته و در عین عامیانه بودن، ظاهری غلط انداز و پرمدعا دارد، ، خیال...