حسن بهگر

كدام جبهه ملي ؟

اينجانب پس از جستجوي بسيار مشكل احزاب و سازمان هاي سياسي را يافتم . بعله ! تعجب نكنيد مشكل اساسي فراموشي و آلزايمر خفيفي است كه برخي مدعيان رهبري سياسي ما بدان مبتلا هستند.

وقتي كه آقاي حسن ماسالي كه خود را نماينده خلق تالش مي نامد و به همين عنوان نيز از استخبارات عراق مستمري دريافت مي كند و اكنون نماينده آقاي تبرزدي در جبهه دموكراتيك ملي نيز هست در كنگره اي بنام كنگره وحدت زير نام جبهه ملي از پرستيژ در جبهه ملي !! سخنراني مي كند مردم مي پرسند كدام اصول و كدامين پرستيژ ؟

وقتي تيمسار دريادار دكتر سيد احمد مدني كه ( آنچه خوبان همه دارند ايشان يكجا دارند) خود اقرار به گرفتن پول از سازمان سيا دارد به عنوان دبير كل جبهه ملي در اين كنگره انتخاب مي شود و ناگهان از ياد مي برد كه با وجود آنكه بارها از جمهوريخواهي دم زده است اين مهم را در منشور مصوبه بگنجاند، مردم حيران و سرگردان حق دارند بگويند امان از دوغ ليلي كه ماستش كم بود و آبش خيلي! ! پس از اين كنفرانس بسيار موفق ! همين اشخاص اين بار زير عنوان جبهه همبستگي با سلطنت طلبان در لندن گرد هم مي آيند، مردم از خود مي پرسند كدام جبهه ملي ؟ كدام راه مصدق ؟

آنها با اينكار چه پيامي مي خواهد بدهند؟

آيا پيام جز اينست كه مردم چه نشسته ايد كه لويي جرگه ايران هم تشكيل شد؟

هنگامي كه آقاي كردستاني كه بارها به ديدار فرح پهلوي و رضا پهلوي شتافته اند ناگهان در اين كنگره به عنوان عضو شورا انتخاب مي شوند گويي اصلا و بكلي از ياد برده اند كه فقط چند ماه پيش ايشان خود را به عنوان نماينده ي سازمان ديگر جبهه ملي كه جمهوريخواه است معرفي كرده بودند مردم حق دارند از خود بپرسند با باد جنوبي شوي جنوبي با باد شمالي شوي شمالي ؟

راستي كه دنياي غريبي است نازنين !

دوستي مي گفت اينكه مي گويند ايرانيان سابقه تحزب ندارند اشتباه مي كنند بسياري عضو يك حزب بسيار قديمي هستند و آن حزب باد است!

سخن كوتاه كنم بديهي است هر كس مختار است كه تغيير عقيده دهد و يا به راه راست يا چپ برود اما آيا بهتر نيست براي اينكه مردم را سرگردان نكنيم بالاغيرتا به آن چيزي كه ادعا مي كنيم پايبند باشيم، يا به هرحال حداقل هر روز موضع عوض نكنيم. ديگر اينكه به آن حضراتي كه كوشش داشتند جبهه ملي را بدنام كنند بايد گفت دستتان درد نكند موفق شديد!