پاسخ به شخصی بنام بیژن مهر

حسن بهگر

مدتی است بین رهبری جبهه ملی داخل و سازمان های خارج از کشور جبهه ملی  اختلافاتی  بروز کرده است. سیاست سامانه ی ایران لیبرال این بوده که ضمن حفظ بیطرفی در این دعوا و انعکاس متعادل و دور از تندروی سخنان دو طرف، از درج مطالب اهانت آمیز خودداری نماید. ظاهراً این سیاست به مذاق شخصی بنام بیژن مهر که تازه افتخار آشنایی با او را پیدا کرده ام و گویا سایتی بنام خبرگزاری جبهه ملی را در آمریکا اداره می کند خوش نیامده است  و درج مطلبی از آقای منتظر حقیقی خشمش را برانگیخته و باعث شده تا اینجانب و سایت هایی که این مطلب را درج کرده اند  مورد عنایت قرار بدهد  و با کلماتی که فقط در شان خودش است بر آنها بتازد. *

البته در چند روز گذشته یکی دو ای میل اعتراضی بیامضا دریافت کرده بودم و حتا چند مزاحم نیز تلفنی داشتم که به انتشار مقاله ی منتظر حقیقی معترض بودند ولی حتا جرات گفتن نام خود را نداشتند!؟ در این میان فقط بیژن مهر شهامت به خرج داده ولی به جای حرف منطقی با فحاشی به میدان آمده است.

اصلاً سؤال من این است که بیژن مهر کیست؟

اشخاصی مانند آقایان دکتر هوشنگ کشاورز صدر،دکتر منصوربیات زاده ، دکتر علی راسخ افشار، دکتر محسن قائم مقام ، دکتر مهمنش، دکتر پرویزداورپناه، مهندس کامبیز قائم مقام گذشتهی مبارزاتی شناخته شده ای در صف  ملیون در خارج از کشور دارند. من چنین سوابقی از بیژن مهر سراغ ندارم.

خوب که فکر می کنم میبینم  نام او نخستین بار چندسال پیش با افشاگری بجا و جالب آقای مهندس حسیبی (دارای سامانهی چه باید کرد) دربارهٌ دلالی ملاقات آقای رضا پهلوی با ملیون در ایالات متحدهی آمریکا به گوشم خورده است که این کوشش با شکست روبرو شد. چند ماه پیش هم یکی از دوستان و همکاران ایشان در خبرگزاری جبهه ملی به نام آقای دکتر بهرام بهرامیان در تلویزیون آمریکا خود را بدروغ مشاور جبهه ملی و رابط جبهه با شاه قلمداد کرد که به سبب تکذیب و اعتراض جبهه ملی داخل او هم استعفا داد.

هرکس دیگری به جز آقای بیژن مهر این دو قلم شاهکار را برای بدنام کردن جبهه ملی مرتکب شده بود دستکم دم فرو می بست؛ اما فلز آقای بیژن مهر از جنس دیگری است و هنوز مدعی است که او اصل است و دیگران تقلبی. امروز هم وقتی خوب به نوشته او می نگرم می بینم آن چه که موجب آشفتگی وی شده این است که چرا آقای منتظر حقیقی گفته  که جای دوست سیاسی رضا پهلوی در جبهه ملی نیست!

آقای بیژن خان که با همهٌ تهور هنوز شهامت دفاع علنی  از سلطنت را پیدا نکرده  پشت امیر انتظام پنهان شده  تا تحت لوای دفاع از او  به دیگران ناسزا  بگوید.

آیا مدعی خبرگزاری جبهه ملی از درک این مطلب ساده عاجز است که آقای امیر انتظام با وجود مبارزه و مقاومت جزو قدیسین نیست و هر کسی می تواند از او و سیاستش انتقاد کند ؟

آیا نمیداند که این ناسزاگویی به کسانی که هموند جبهه ملی هستند ضمن هتک حرمت از این نام که معتبرترین جریان سیاسی ایران بوده تشویق دیگران و در صدر همه سلطنت طلبان به فحاشی است ؟

 وقتی او  به بخشی از مبارزان با سابقه ی جبهه ملی که خود نیز مدعی همراهی با آن است  چنین بیحرمتی می کند از دیگران چه توقعی می توان داشت ؟

آیا این هتاکی نشان نمیدهد که وی خود  به این خانوادهی سیاسی تعلق ندارد و بیهوده عرض خود می برد و زحمت ما می دارد؟

و سرانجام در حیرتم که آزادی بیان در قاموس این حضرت چه معنایی دارد و چرا مردم را مکلف به سانسور می کند؟

من مدتها بود که تصور می کردم که نسل سلطنت طلبانی از قماش میراشرافی منقرض شده است اما بیژن مهر نشان داد که خیر اشتباه از من بوده است. اگر پوزشی باید بخواهم بابت این خطاست نه انتشار انتقاد بحق مردم.

__

* بدنیست آقای بیژن مهر بداند که افزون بر سایت های که نقل کرده و بدان ها تاخته این سامانه ها نیز به درج مقاله ی مزبور اقدام کرده اند و طبعا باید شامل لطف و مهر ایشان قرار گیرند:

سایت روشنگری _ سازمان سوسیالیست ها - سایت حشمت الله طبرزدی- تهران سایت اسماعیل نوری علا