علی شاهنده

              آژانسی با مسئولیت بین المللی یا بنگاهی معاملاتی  !

    وظیفه آژانس بین المللی انرژی هسته ای جلوگیری از تولید سلاح های هسته ای است نه دخالت در سیاست و معاملات سیاسی .

    آقای برادعی رئیس اژانس در برخورد با تخلف حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه از بی طرفی خارج شده و از حدود حقوق وظیفه خود تجاوزکرده و صلاحیت ادامه پی گیری این قضیه را ندارد.

   از اخبار شگفتی آور اینست که اقای برادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته ای اظهار کرده است برای اینکه بتواند درمذاکرات با حکومت جمهوری اسلامی در باره منع  این حکومت از ادامه تدارک  ساختن بمب اتمی به توافق برسد باید دولت آمریکا درمذاکرات با جمهوری اسلامی حضور یابد وبه آن (جمهوری اسلامی )تامین بدهد.

   وظیفه اژانس بین المللی انرژی هسته ای مدون و روشن است ، جلوگیری از تولید سلاح های هسته ای وموظف است به محض آگاهی از فعالیت دولت وحکومتی  در تدارک دستیابی به سلاح هسته ای برای بازداشتن آن از ادامه فعالیت و برچیدن  تدارکاتی  که تا آن هنگام به عمل آورده وارد گفتگو ومذاکره شود واگر مذاکرات به بن بست برخورد وبه توافق نرسد بی درنگ ( بی دادن امکان سوء استفاده از فرصت به متخلف ) به شورای حکام که  دراساسنامه آژانس  به همین منظور پیش بینی شده آست گزارش دهد.. با این گزارش کار رئیس آژانس پایان می پذیرد وشورای حکام قضیه را با بررسی گزازش و مدارک ومستندات ودرصورت لزوم تحقیقاتی از متخلف پی میگیرد ودر صورت احراز تخلف وادامه آن مراتب را به شورای امنیت سازمان ملل که موظف به حفظ صلح بین المللی است گزارش می دهد واز این پس هرگونه تصمیم واقدام با شورای امنیت است .

   چنانکه آشکاراست این آژانس نه نیروی اجرایی دارد و نه حق ونه امکان وابزار اقدامات عملی  ونیز ( وبویژه ) کار این آژانس مطلقا سیاسی نیست و موقعیت جغرافیائی وموضع و شکل وماهیت نظام سیاسی وچگونگی شیوه حاکمیت مستقر در کشور متخلف مطلقا تاثیری در ماموریت وکار آن ندارد و نباید داشته باشد و موظف به رعایت بی طرفی کامل است .

   منظور این نوشته بحث مشروح در باره چگونگی اقدامات آژانس در برخورد با مسئله فعالیت جمهوری اسلامی برای دستیابی به تسلیحات اتمی نیست چه این مسئله اختصاصی ملت ایران نیست وملت ایران درمقام یکی از ملل جهان مخالف تدارک ابزار تهدید وارعاب وکشتارعلیه بشریت است  بلکه منظور بیان این مطلب است که اظهار نظر اخیر آقای البرادعی مبنی بر اینکه حصول توافق در مذاکرات با جمهوری اسلامی موکول به حضور دولت آمریکا در مذاکرات آژانس با جمهوری اسلامی ودادن تامین به آن (جمهوری اسلامی ) است , آشکارا تجاوزازحدود ماموریت اوست وعدول ازبی طرفی و دخالت در امور سیاسی و آشکارا علیه ملت ایران است چه :

   الف - طرح مسئله تامین از سوی جمهوری اسلامی وحامیان اروپائی آن روشن است . با موضع گیری کنونی  دولت آمریکا ( والبته بنا بر مصالح کنونی آن ) علیه حکومت جمهوری اسلامی در اعتراض به  خصلت ورفتار ها وکردارها ی استبدادی وتروریستی درون وبرون مرزی آن و محورشر نامیدن آن وهمچنین جنبشهای پرشور مردم جهان بویژه  در منطقه خاور نزدیک ومیانه علیه حکومت های استبدادی و نامردمی ( که جمهوری اسلامی مظهر بارز آنست ) ، جمهوری اسلامی حاکمیت خودرا (باوجود همه هارت و پورت های قلابی ) و حتا باحمایت حامیان سوء استفاده چی  همچون دولتهای اروپائی , درخطر می بیند , نیاز به تامین دولت آمریکا دارد تا جبهه پشتیبانان و یاران خود را علیه ملت ایران تکمیل و بقای خود را تامین کند.

     ب- باآنکه آقای البرادعی حق نداشته است مسئولیت خود را با دیگران تقسیم کند و دیگران ( دولت ها و کشورها و سازمان های سیاسی دیگر) را به دخالت در اجرای ماموریت خود دعوت و یا دخالت آنها را بپذیرد یاحتا تحمل کند ( چه ممکن است آنها باحکومت متخلف روابط خاص , دوستانه یا خصمانه ، داشته باشند و در نتیجه امر تحقیق و بازرسی از بی طرفی خارج شود ) به دولت های اروپایی انگلستان و فرانسه و آلمان اجازه داده ونیزاز دولت آمریکا خواسته است  که بی ان که نمایندگی از سوی مردم ایران یا سازمان ملل داشته باشند در جریان کارواجرای وظیفه آژانس مداخله کنند وبویژه به دولتهای اروپائی مذکوراجازه دخالت  گسترده و فعالانه داده است آنچنانکه آنها در حقیقت نقش اصلی و اساسی را به عهده گرفته اند و تاکنون با وجود تخلفات روشن جمهوری اسلامی وترفند ها ی آن برای به درازا کشاندن گفتگو به منظور به دست آوردن فرصت ( چه برای ساختن بمب اتمی و چه برای معامله برای بقای خود و نجات از بحران کنونی ) مانع گزارش آقای البرادعی به شورای حکام شده اند و آقای البرادعی متاسفانه در این رابطه فاسد به نوعی وارد شده و در کنار دولت های اروپایی قرارگرفته است ودولت های مذکور او را تا آنجا به همکاری برای نجات نظام جمهوری اسلامی کشانده اند که با تجاوز از حدود وظیفه خود ، از دولت آمریکا برای تامین نظام جمهوری اسلامی کمک می خواهد.

تا این خیمه شب بازی بیش از این به درازا نکشد و بیش از این برای جمهوری اسلامی و حامیان و کاسه لیسان آن  فرصت وامکان پایمال کردن حقوق وحیثیت ملت ایران فراهم نیاید سازمان ملل وظیفه دارد با برگزیدن کسی دیگر که از احساس مسئولیت کافی برخوردار باشد به ریاست این  آژانس به این بازی , که بویژه با سرنوشت ملت ایران بستگی دارد خاتمه دهد .

 هشتم فروردین 84 بیست وهشتم مارس   2005استکهلم