نقشه عملیات کودتای 28 مرداد1332 طبق اسناد انتشار یافته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Courtesy of Ali Rahnema, author of the forthcoming Thugs, Turn-coats, Soldiers, Spooks:)